คณะลูกเสือจังหวัดออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี

คณะลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษได้ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน
ในวิชา ลูกเสือได้ออกตรวจเยี่ยม ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560
ณ โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี

   

รายงานโดย นางสุกานดา สมพงษ์ วันที่ 14/6/60

ประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งประเมินอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย เอกภาษาอังกฤษ

ศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียงในสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ

วันที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสมยศ  สงโสด  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี  นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาพอเพียงในสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการอำเภอพยุห์  พร้อมนี้โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี ขอขอบพระคุณนายอดิศร  สังข์แก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก  คณะครูและบุคลากรโรงเรียนที่ให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน วันที่ 9 มิ.ย.60 โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง

โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง CEO น้ำเกลี้ยง  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เป็นประจำทุกวันศุกร์  โดยนำนักเรียนสวดมนต์ไหว้พระ  และ ให้การแนะนำอบรม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ขึ้น โดยมีนายสรวิทย์ นามวงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)เป็นประธานในพิธี และขอขอบคุณคณะครู บุคลากรทางการศึกษา  นักการภารโรง นักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือทำให้กิจกรรมครั้งนี้ประสพความสำเร็จเป็นอย่างดี

กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจ

คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งร่วมอวยพรในวันคล้ายวันเกิดของคุณครูฉันทนา ดวงตะวัน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรในโรงเรียน

ฝึกซ้อมทักษะ กับโครงการรักษ์ภาษาไทยปี 2560

      วันนี้เวลา 13.00 น. วันที่ 12 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า วังหิน 1 นำโดยท่านผอ.เถียร  ลาโพธิ์ และคณะครู ได้เตรียมการฝึกซ้อมนักเรียนในโครงการรักษ์ภาษาไทย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีระหว่างคณะครูและนักเรียน 

นางสาวอุไรภรณ์ บุตะเคียน (ธุรการโรงเรียน  : รายงานข่าว)

กิจกรรมวันไหว้ครู

โรงเรียนบ้านสร้างหว้า อำเภอพยุห์ ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นในวันพฤหัสบดีวันที่ 8 มิถุนายน 2560

กิจกรรมอบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

         เมื่อวันที่ 10-11 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า วังหิน 1 ได้ส่งข้าราชการครูเข้าร่วมอบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย คือนางอรัญญา กิ่งสีดา กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยครั้งนี้ เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามกิจกรรมวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย 

นางสาวอุไรภรณ์  บุตะเคียน ธุรการโรงเรียน  รายงานข่าว

 

โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๐

๑๒ มิถุนายน  ๒๕๖๐  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการอำเภอพยุห์ จัดกิจกรรมการแข่งขันตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๐  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ที่ โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี  ผู้บริหารในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการอำเภอพยุห์  ร่วมให้กำลังใจนักเรียน และคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย ปี ๒๕๖๐

กิจกรรมการแข่งขันดังนี้

  • เขียนเรียงความ ชั้น ป.4-6
  • เขียนเรียงความ ชั้น ม.1-3
  • เขียนตามคำบอก ชั้น ป.1-3
  • เขียนตามคำบอก ชั้น ป.4-6
  • เขียนตามคำบอก ขั้น ม.1-3
  • แต่งกลอนสุภาพ ชั้น ม.1-3
  • แต่งกลอนสี่ ชั้น ป.4-6
  • อ่านเอาเรื่องตามแนวของ PISA ชั้น ป.1-3
  • อ่านเอาเรื่องตามแนวของ PISA ชั้น ป.4-6
  • อ่านเอาเรื่องตามแนวของ PISA ชั้น ม.1-3