โรงเรียนบ้านหัวเหล่า นำโดยผอ.ยุทธิพงษ์ พร้อมพรมและคณะครู ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่จาก รพสต.หัวเหล่าที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับ ไข้หวัด ไข้เลือดออก โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ ในวันที่๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

โรงเรียนบ้านหัวเหล่านำโดย ท่านผอ.ยุทธิพงษ์ พร้อมพรมและคณะครูบุคลากรทางการศึกษาพร้อมคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมต้อนรับคณะประเมินเชิงประจักษ์โครงนักเรียนไทยสุขภาพดี เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ทางโรงเรียนบ้านหัวเหล่าขอขอบพระคุณคณะประเมินเชิงประจักษ์โครงนักเรียนไทยสุขภาพดี ที่ได้ให้คำแนะนำในการดำเนินโครงการ

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า โดยท่านผอ.รัตนาภรณ์ สีตะวันและคณะครูบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบก โรงพยาบาลโนนคูณและรพสต.หัวเหล่า เข้าร่วมโครงการ “ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อจากยุงลาย”ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ นำโดย นางรัตนาภรณ์ สีตะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครู นักเรียนและประชาชนได้จัดกิจกรรม “โรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง”โดยมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

วันที่ 18 มีนาคม 2562 นางรัตนาภรณ์ สีตะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านหัวเหล่า จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า เดินรณรงค์ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านหัวเหล่า โดย นางรัตนาภรณ์ สีตะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง ให้ผู้ปกครอง ในชุมชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันที่ 24 มีนาคม 2562

เดินทางไกล ลูกเสือสำรอง ณ ค่าลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านหัวเหล่า

นำนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ปีการศึกษา 2561