โรงเรียนบ้านหัวเหล่า นำโดยท่านผอ.ยุทธิพงษ์ พร้อมพรม และคณะข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมทำบุญสังฆทาน ณ วัดบ้านผักขะย่าน้อย

โรงเรียนบ้านหัวเหล่าขอขอบพระคุณ ท่านทัศพงษ์ พรหมทาและคณะฯ เป็นอย่างสูง ที่ได้มาประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การบริหารงานในโรงเรียน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ และให้กำลังใจคุณครูและบุคลากรในโรงเรียน ในครั้งนี้

นักเรียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทานหลักสูตร 3 ชั่วโมงและทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนาได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียน

วันจันทร์ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านหัวเหล่าเปิดการเรียนการสอนตามปกติและทางโรงเรียนบ้านหัวเหล่านำโดยท่านผอ.ยุทธิพงษ์ พร้อมพรมและข้าราชการครู ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคหน้ากากอนามัย,เจลล้างมืออนามัย

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า นำโดยท่านผอ.ยุทธิพงษ์ พร้อมพรม และบุคลากรทางการศึกษาเข้าการอบรมการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อได้มีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและน าความรู้ลงสู่เด็กนักเรียนและชุมชน

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า นำโดยนายยุทธิพงษ์ พร้อมพรมและคณะข้าราชการครูพร้อมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมต้อนรับคณะนิเทศ ติดตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สะพฐ. ระดับ ๒ ดาวทางโรงเรียนขอขอบพระคุณคณะนิเทศ ติดตาม ที่ได้ให้คำแนะนำ ชี้แนะแนวทาง ในการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

ออกนิเทศติดตามการเรียนออนไลน์ โรงเรียนบ้านหัวเหล่า

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายทัศพงษ์ พรหมทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปร่งและนางรัตนาภรณ์ สีตะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ออกนิเทศติดตามการเรียนออนไลน์ ที่โรงเรียนบ้านหัวเหล่า เพื่อทราบแนวทางการเรียนการสอนออนไลน์ และวิธีการแก้ปัญหาให้กับนักเรียน และเยี่ยมชมการเรียนในบ้านนักเรียน ทางโรงเรียนบ้านหนองไผ่ขอขอบคุณคณะนิเทศติดตามที่ให้คำแนะนำในการจัดการเรียนออนไลน์ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียน

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า นำโดยผอ.ยุทธิพงษ์ พร้อมพรมและคณะครู ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่จาก รพสต.หัวเหล่าที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับ ไข้หวัด ไข้เลือดออก โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ ในวันที่๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

โรงเรียนบ้านหัวเหล่านำโดย ท่านผอ.ยุทธิพงษ์ พร้อมพรมและคณะครูบุคลากรทางการศึกษาพร้อมคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมต้อนรับคณะประเมินเชิงประจักษ์โครงนักเรียนไทยสุขภาพดี เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ทางโรงเรียนบ้านหัวเหล่าขอขอบพระคุณคณะประเมินเชิงประจักษ์โครงนักเรียนไทยสุขภาพดี ที่ได้ให้คำแนะนำในการดำเนินโครงการ

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า โดยท่านผอ.รัตนาภรณ์ สีตะวันและคณะครูบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบก โรงพยาบาลโนนคูณและรพสต.หัวเหล่า เข้าร่วมโครงการ “ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อจากยุงลาย”ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒