การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา “ด้วยความยินดียิ่ง”  ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ที่ ๙๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ประเมิน ๔ ด้าน ดังนี้ 

– ด้านคุณภาพของนักเรียน
– ด้านคุณภาพของครู
– ด้านคุณภาพผู้บริหารโรงเรียนและด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
และคณะกรรมการประเมินดังนี้
นายสำเริง  สำนักนิตย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูบ
นางสาวศันธนีย์  โคตรวงศ์  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
นายวัฒนะ  ทองสุ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบาย
นายสมหวัง  อัมภรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง/ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการอำเภอน้ำเกลี้ยง
นายสุเทพ  ศรบุญทอง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

รับมอบพระพุทธรูป

นายบุญเกิด  ทองสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 และคณะครูรับมอบพระพุทธรูปแกะสลักหินทราย  ซึ่งท่านเจ้าคุณพระโพธิคุณวิเทศ  เจัาอาวาสวัดพุทธวิหาร  กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 ได้มอบในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อแท่ง  สุพิศ  คุณพ่อของท่านเจ้าคุณพระโพธิคุณวิเทศ  เพื่อนำมาประดิษฐานที่หอพระทางเข้าโรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226

จัดอบรมข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

นายบุญเกิด  ทองสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 และคณะครู  เป็นเจ้าภาพสถานที่จัดอบรมข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ให้แก่คณะครูผู้รับผิดชอบงานข้อมูล DMC  และ  schoolmis  ของกลุ่ม CEO  ทักษิณกันทรารมย์  ที่ห้องประชุมสภานักเรียนโรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226  โดยทีมงานวิทยากรจาก สพป.ศก.1 นางสาวสิตา  โค้วคูณกูล  นายทวีศักดิ์  ธรรมวันนา  และนางสมคิด  เหล่านอก

ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครู

13 มีนาคม 2560 รร.บ้านหนองไผ่ ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของข้าราชการครู

กิจกรรมตลาดนัดผลผลิตนักเรียนโรงเรียนบ้านกะเอิน

วันที่  13  มีนาคม 2560  โรงเรียนบ้านกะเอิน  กลุ่ม CEO. วังหิน 1  จัดกิจกรรมตลาดนัดผลผลิตนักเรียน  เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการวางแผนและการคิดอย่างเป็นระบบ  อีกทั้งยังเป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักหารายได้เสริมให้กับครอบครัวอีกด้วย

 

การสอบปลายปีการศึกษา 2559

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งได้ดำเนินการจัดสอบปลายปีดารศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2560

การติดตามบริหารงบประมาณ

เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 คณะเจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ศก.1 ได้ออกติดตามการบริหารงบประมาณ โดยโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจัดทำสนามบาสเกตบอล และห้องส้วม

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดยโสธร โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง

วันที่ 10  มีนาคม  2560  โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง โดย นายสมสุข สายเพชร พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียนชั้น ป.2 – 6  จำนวน  59 คน ได้ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด พิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืดจังหวัดร้อยเอ็ด และพิพิธภัณฑ์คางคก จังหวัดยโสธร ในวันที่ 10 มีนาคม 2560  การเดินทางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเดินทางกลับถึงโรงเรียนโดยสวัสดิภาพ

โครงการครู 5 นาที ให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด กิจกรรมหน้าเสาธงแก่นักเรียน โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.ยางชุมน้อย