กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง-ยุวกาชาด สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์  จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง-ยุวกาชาด          สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านผอ.สุรชาติ  ทอนศรี ท่านรองณัฐรดา  กานุวงศ์  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด  ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือจนกิจกรรมประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์

“เลี้ยงส่ง” นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ผู้อำนวการสุทิน  ไชยานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลี้ยงขอบคุณนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทั้ง ๕ คน ที่ได้ร่วมปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษาจนเสร็จสิ้นภารกิจ ๑ ปี ที่ทำงานร่วมกันที่โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขินป ทั้งนี้ผู้อำนวยการสุทิน  ไชยานุกูล  รองผู้อำนวยการสุวัลลภ  อินทะแสง พร้อมด้วยครูพี่เลี้ยงทั้ง ๕ คน ได้ให้โอวาทและข้อคิดคติ และคำสอนที่ดีดีเพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานต่อไป 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การคัดกรองนักเรียนยากจน

กลุ่ม CEO เมืองศรีลำดวน ประชุมเชิงปฏิบัติการ การคัดกรองนักเรียนยากจน DMC Shoolmis ณ.โรงเรียนบ้านโนนแกด

การปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) จัดกิจกรรมปัจฉิมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคัดกรองนักเรียน

โรงเรียนบ้านโพนข่าฯเป็นศูนย์ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคัดกรองนักเรียนกลุ่มCEOเมืองสวนสมเด็จ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560

รับฟังคำชี้แจงการคัดกรองนักเรียนยากจน

อ่านเพิ่มเติม รับฟังคำชี้แจงการคัดกรองนักเรียนยากจน

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา “ด้วยความยินดียิ่ง”  ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ที่ ๙๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ประเมิน ๔ ด้าน ดังนี้ 

– ด้านคุณภาพของนักเรียน
– ด้านคุณภาพของครู
– ด้านคุณภาพผู้บริหารโรงเรียนและด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
และคณะกรรมการประเมินดังนี้
นายสำเริง  สำนักนิตย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูบ
นางสาวศันธนีย์  โคตรวงศ์  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
นายวัฒนะ  ทองสุ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบาย
นายสมหวัง  อัมภรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง/ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการอำเภอน้ำเกลี้ยง
นายสุเทพ  ศรบุญทอง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

รับมอบพระพุทธรูป

นายบุญเกิด  ทองสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 และคณะครูรับมอบพระพุทธรูปแกะสลักหินทราย  ซึ่งท่านเจ้าคุณพระโพธิคุณวิเทศ  เจัาอาวาสวัดพุทธวิหาร  กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 ได้มอบในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อแท่ง  สุพิศ  คุณพ่อของท่านเจ้าคุณพระโพธิคุณวิเทศ  เพื่อนำมาประดิษฐานที่หอพระทางเข้าโรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226