การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง

21/02/61 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งร่วมกับศูนย์พึ่งได้:OSCC โรงพยาบาลวังหิน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมพัฒยาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง ที่โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง

กิจกรรมขวัญกำลังใจ

19/02/61 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งต้อนรับคุณครูคนใหม่ นางสาวอมรรัตน์. มะณู เอกคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ครูและบุคลากรของโรงเรียน

การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ กลุ่มธาตุ-ทุ่งสว่าง ประจำปีการศึกษา 2560

14-16/02/61 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งเป็นเจ้าภาพในการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือกลุ่มธาตุ-ทุ่งสว่าง (ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่)

กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา ๒๕๖๐

• วันที่ ๑๕-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี ผู้อำนวยการสมยศ สงโสด นำลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ค่ายลูกเสือชั่วครามโรงเรียนบ้านป่าไร่ ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายตำบลพรหมสวัสดิ์ ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนบ้านหนองเตย โรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญ โรงเรียนสำโรงโคเฒ่า โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โรงเรียนบ้านร่องสะอาด โรงเรียนบ้านป่าไร่ และโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี

เดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญ

โรงเรียนบ้านโพนข่าฯนายสุพจน์ เจริญกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู นักเรียนเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญ ร่วมกับโรงเรียนในกลุ่ม CEO เมืองสวนสมเด็จ                    ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหมากเขียบ   ระหว่างวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2561
โดย

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ปีการศึกษา 2560

  1. วันที่ 15-16 ก.พ.2561 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายลูกเสือสิงห์ดำ ทหารพรานราบที่ 23 อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

12-14 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ โดยการนำท่าน ผอ.สมสมัย นาราษฎร์ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มCEOกลางกันทรารมย์

โรงเรียนบ้านจาน กลุ่มเครือข่ายทักษิณกันทรารมย์ ได้เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ เกาะช้าง จังหวัดตราด

เมื่อวันที่ ๗-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านจาน กลุ่มเครือข่ายทักษิณกันทรารมย์ นำโดย นายสุทธิโรจน์ พวงจำปาพูนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจาน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ เกาะช้าง จังหวัดตราด  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  นอกจากจะเรียนรู้ในห้องเรียนแล้ว  นักเรียนควรได้รับการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่มีความสำคัญ มีประโยชน์กับนักเรียน และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนสนใจ  ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและเกิดความสนุกในการเรียน ทั้งนี้โรงเรียนบ้านจานขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือจนทำให้กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จลุล่วงตามเป้าประสงค์

กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือสำรอง – ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ – ลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านจาน

เมื่อวันที่ ๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านจาน กลุ่มเครือข่ายทักษิณกันทรารมย์ นำโดย นายสุทธิโรจน์ พวงจำปาพูนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจาน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือสำรอง – ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ – ลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านจาน เพื่อฝึกให้ลูกเสือ เนตรนารีให้มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีความสามัคคีมีระเบียบวินัย มีสมรรถภาพที่แข็งแรง เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป ทั้งนี้โรงเรียนบ้านจานขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือจนทำให้กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จลุล่วงตามเป้าประสงค์

การแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายธาตุ – ทุ่งสว่าง

โรงเรียนบ้านสว่าง นำโดย นางพัชญ์ภศุ  ศรสำแดง ผุู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายธาตุ – ทุ่งสว่าง ณ สนามกีฬา โรงเรียนบ้านหนองกันจอ  ในวันที่ 6 – 9 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในด้านกีฬา  และมีน้ำใจนักกีฬา  รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย