รับการนิเทศ ติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

การอบรมแนวคิดการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กผ่านกระบวนการหลักสูตรการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ครบ 100%