วันศุกร์ที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนบ้านหนองไฮ เข้าร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 cและจัดนิทรรศการผลการดำเนินงาน ณ โรงแรมเนวดา คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี

วันศุกร์ที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 นักศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะคุรุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเข้าศึกษาดูงานด้านหลักสูตรการเรียนการสอนที่โรงเรียนบ้านหนองไฮ จำนวน 10 คน

11 สิงหาคม 2563 อบรมธรรมสัญจร ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียน บ้านหนองไฮ ตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

17-18 สิงหาคม 2563 คณะครูโรงเรียนบ้านไฮ เข้าร่วมอบรมการพัฒนาโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC ณ โรงเรียนบ้านนาขนวน อำเภอกันทลักษ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

11 สิงหาคม 2563 อบรมธรรมสัญจร ปีการศึกษา 2563

11 สิงหาคม 2563 อบรมธรรมสัญจร ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียน

บ้านหนองไฮ ตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันศุกร์ที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านหนองไฮ

วันศุกร์ที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 นักศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะคุรุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเข้าศึกษาดูงานด้านหลักสูตรการเรียนการสอนที่โรงเรียนบ้านหนองไฮ จำนวน 10 คน

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านหนองไฮเข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้าน

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไฮ เข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านในเขตตำบลอีปาดร่วมกับ อบต.อีปาดและชุมชนบ้านหนองไฮ

ขอขอบคุณคณะผู้นิเทศโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 3 ดาว

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮ ตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๑  ได้ต้อนรับคณะนิเทศโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 3 ดาว ทางโรงเรียนบ้านหนองไฮพร้อมผู้บริหารและคณะครูบุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน ขอขอบคุณคณะผู้นิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม เป็นอย่างสูงที่ได้ให้กำลังใจ ให้คำแนะนำ ทิศทางการดำเนินงานและการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณธรรมให้กับโรงเรียนบ้านหนองไฮ เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนต่อไป