อบรมธรรมสัญจร (เชิงบูรณาการ)

วันพฤหัสบดีที่ 13  สิงหาคม  2563  เวลา 14.00 น. – 16.00 น.  โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุวิทยา) ได้รับเกียรติจาก พระอาจารย์จากที่พักสงฆ์บ้านหนองขามโนนมีชัย ตำบลหนองงูเหลือม  อำเภอเบญจลักษ์   ได้เดินทางมาอบรมธรรมสัญจร  เพื่อให้ลูกๆนักเรียนได้เรียนรู้ถึงศีลธรรม  คุณธรรม  มารยาท  และความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ  มีนักเรียนเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น  95  คน    ทาง
โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุวิทยา) ขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

https://youtu.be/SsPTRtoQwRQ

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

…โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) จัดพิธีไหว้ครูของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นายประสาท เครื่องทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม เพื่อเทิดทูนประเพณีอันดีงามของไทย ซึ่งในปีนี้ทางโรงเรียนได้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ให้เหมาะสมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ อาคารอเนกประสงค์(โรงอาหาร) ระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ สภานักเรียนจะเป็นตัวแทนในการถือพานไหว้ครู…

https://youtu.be/joY4su3u7kw

กิจกรรม : สภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2563


วันเสาร์ที่ 18 เดือน กรกฎาคม 2563 ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) โดยมีท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายทวี ทัดเทียม กล่าวเปิด และรับฟัง “ มีความประสงค์ที่จะแจ้งนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในการศึกษา ๒๕๖๓ และทำความเข้าใจในแนวปฏิบัติที่ผู้ปกครองควรทราบ และร่วมมือกับทางโรงเรียนเพื่อพัฒนาลูกหลานของเราให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของสังคมโลกยุคปัจจุบัน ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) ทุกท่านเข้าประชุมพร้อมกันที่บริเวณใต้ถุนอาคารเรียนประถม ในวันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. หลังประชุมเสร็จเชิญรับประทานอาหารร่วมกัน และขอเชิญชวนชาวบ้านหนองแก้วทุกท่านร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดโรงเรียนของเราให้สวยงาม รับประทานอาหารร่วมกัน เพื่อความสมัครสมานสามัคคีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของชาวหนองแก้ว และในการนี้คณะ อสม.ตำบลหนองแก้วจะได้มาฉีดพ่นแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื่อโรคในคราวเดียวกันด้วย ขอเรียนเชิญทุกท่านครับ”
#จิตศึกษา
#PLC
#PBL


https://www.youtube.com/watch?v=dSe5Ztpykeg

พิธียกเสาเอก เสาโท การก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 207

พิธียกเสาเอก เสาโท การก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 207ขอให้ค้ำคูณ อยู่เย็นเป็นสุข

ถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2563

นายประสาท เครื่องทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2563 โดยจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา และจตุปัจจัยไทยธรรม โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมในพิธี ณ ศาลาการเปรียญวัดสว่างวราราม ตำบลหนองแก้ว อำเภอกัทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ลงวันที่ 9 กรกฏาคม 2563

กิจกรรมเวียนเทียน 2563
https://youtu.be/5j2AKq4OFwk

เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)


ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้ทำการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 เป็นวันแรก โดยใช้มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา ประกอบด้วย

1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา 2.สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 3.จัดจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ 4.จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล มาช่วยคัดกรองนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 19 (COVID-19)