พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

นายเวียงศรี  แก้วพวง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า ร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านลิ้นฟ้า ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  65  พรรษา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี 

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสนรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล 26 กรกฏาคม 2560

   โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสนรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล 26 กรกฏาคม 2560  ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่านและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

กิจกรรมวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2560

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง นำโดย นายเบญจพล พิมาร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. โรงเรียนบ้านก้านเหลืองได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ (โครงการส่งเสริมการอ่านในห้องสมุด) ปีการศึกษา 2560   มีการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา การประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี คัดลายมือ และการแสดงละครของแต่ละช่วงชั้น  ผู้อำนวยการศิริพงษ์  เสนาะ  ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้

การนิเทศ ติดตามกิจกรรมลูกเสือ

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น. สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1ได้ออกมานิเทศติดตามผลการดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรม    ลูกเสือในสถานศึกษา ที่โรงเรียนบ้านหนองครก ตำบลหนองครก  อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ     ผู้อำนวยการเกรียงไกร  สูงสนิท  ขอขอบคุณคณะกรรมการที่ได้ออกมานิเทศติดตามผลการดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ในครั้งนี้

กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่

โรงเรียนบ้านสว่างได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ ในวันที่ 27 กรกฏาคม  2560  เพื่อให้ผู้เรียนได้ระลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่  และได้ตระหนักถึงความสำคัญ และคุณค่าของภาษาไทย  ช่วยกันอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่ตลอดไป

 

   

การนิเทศ ติดตามและประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560  เวลา 10.00 น. คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล ปีการศึกษา 2560 ที่โรงเรียนบ้านหนองครก นำโดยนายวิสัย เขตสกุล         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะเอิน   นายคำพอง  กาทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุฯ                  นายจำรัส   วงศ์แดง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนดู่  และนายธีรวัฒน์  ประมาณพันธ์                   ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองสังข์  ผู้อำนวยการเกรียงไกร  สูงสนิท ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ขอขอบคุณคณะกรรมการที่ได้มา นิเทศ ติดตามและประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล  ในครั้งนี้

การประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล

โรงเรียนบ้านสว่างได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล  ในวันที่  27 กรกฏาคม 2560  ซึ่งคณะกรรมการได้ประเมินด้วยความเป็นกัลยาณมิตร

      

นิเทศโรงเรียนคุณธรรม

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะนิเทศโรงเรียนคุณธรรมได้มานิเทศที่โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง   โดย นายโชติ บุญทน  รองผอ.สพป.ศก.๑  นายเสรี   กาหลง  ศึกษานิเทศ สพป.ศก.๑  นางจุลพนม  ธานี  ศึกษานิเทศ สพป.ศก.๑   ในนามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง ท่านผอ.พงษ์นรินทร์ อาธิบุตร  และคณะครู ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านได้ให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการโรงเรียนคุณธรรม

 

กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ร่วมพัฒนาโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนสะอาดและบรรยากาศน่าเรียนและปรับภูมิทัศน์ต่างๆด้วย