วันเด็กแห่งชาติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจาน

มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข