นิเทศการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ๑๙

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ขอขอบคุณ นายวิเศษ​ ไชยอุดม​ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา​ ประธานกลุ่ม​CEO​ เมืองพระธาตุเรืองรอง​ นางนันท์ปภัส​ ปภินวัช​ ศึกษานิเทศก์ และนางสาวนารีรัตน์​ เอกศิริ​ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่​ ที่ได้มานิเทศติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่2/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 พร้อมทั้งร่วมชื่นชม ให้กำลังใจ และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ ทางโรงเรียนขอรับไปพัฒนา ในโอกาสต่อไป ขอขอบพระคุณอีกครั้งค่ะ

ร่วมพิธีทอดถวายกฐินสามัคคี สพป.ศก 1 ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ ๔  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายวิเศษ ไชยอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่ม CEO เมืองพระธาตุเรืองรอง ได้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

และได้รับรางวัล โรงเรียนคุณธรรม ระดับ ๓ ดาว ปี ๒๕๖๔ และไปร่วมพิธีถอดถวายกฐินสามัคคี

ประจำ ๒๕๖๔  ณ ที่พักสงฆ์สมชายประชาสรรค์ (บ้านโนนดู่) อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

บรรยากาศยามเช้า ที่โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง

ส่งภาพข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านหนองหว้าทับทัย จัดประชุมผู้ปกครองครั้งที่2/2564 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ภายใต้มาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 หลังเสร็จประชุมผู้ปกครองได้ร่วมกันพัฒนาโรงเรียน

อบรมนักเรียนในการเปิดภาคเรียนที่ 2/25654

วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564   
 โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ นำโดย ผอ.วิเศษ ไชยอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา พร้อมด้วยคณะครู ได้อบรมนักเรียน ชั้น ป. 1 – ม. 3 ณ หอประชุมโรงเรียน การเปิดภาคเรียน ที่ 2/2564  ในชั่วโมงสอนวิชาจริยธรรม

รับการนิเทศ : ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียน ๒ / ๒๕๖๔

    เมื่อวันอังคารที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านจิกกะลาได้รับการนิเทศ
ติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19 )

จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศณีสะเกษ เขต ๑.

รร.บ้านโพนยาง ประชุมผู้ปกครอง 2/2564

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนบ้านโพนยางได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโพนยาง โดยท่าน ผู้อำนวยการนายคงศักดิ์ งามล้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนยาง ได้ชี้แจงการปฏิบัติตนในการมาเรียน กิจกรรมที่โรงเรียนได้ดำเนินการไปเรียนร้อยแล้ว และที่กำลังจะเกิดขึ้นอีก โดยการจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องการ Covid-19

การนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นำโดย ท่าน ศน. นันท์นภัส ปภิณวัช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ผอ.วิเศษ ไชยอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา พร้อมคณะกรรมการ ได้มานิเทศติดตามการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑