โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มเด็ก อายุ ๕-๑๒ ปี

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน นำโด …

พิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  นายอุทัย สมใจเพ็ง ผู้อำนวยการ …

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ “เรื่องโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์”

งานกฐินสามัคคีวัดบ้านหนองบัวไชยวาน

ในวันพุธที่ ๑๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ นายอุทัย สมใจเพ็ …

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (ว.๙/๒๕๖๔) ตามเกณฑ์มาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ (ว.๓/๒๕๖๔)”