โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารีได้จัดกิจกรรม “วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
๑ กรกฎาคม ” ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดในวันพุธที่ 28 มิุนายน 2560
ในกิจกรรม มีการกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ และ สวนสนาม ของลูกเสือเนตรนารี
โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี และโรงเรียนบ้านโนนสายหนองหว้า
ในกิจกรรมในครั้งนี้ มีท่านผู้อำนวยการนายพัฒนศักดิ์  บางใบ เป็นประธานในพิธี
มีคุณครูจิตรลดา สังวัง ,คุณครูณภาภัช ดวนใหญ่ คุณครูนิศาชล อนุพันธ์ ผู้ติดตาม
และมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือทั้งหมด 21นาย มีลูกเสือเนตรนารีทั้งหมด 235 นาย

ประชาสัมพันธ์โดย คุณครูสุกานดา สมพงษ์

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ โดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมสมัย นาราษฎร์ และคณะครู ได้นำนักเรียนร่วมทำกิจกรรมวันสำคัญ  ดังภาพ     

กิจกรรมรณรงค์และการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day โครงการบ้านเมืองสะอาดคนในชุมชนมีสุข ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

 

วันที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๐  โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี   โดย นายสมยศ  สงโสด  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมขน  ร่วมกิจกรรมรณรงค์และการจัดกิจกรรม  Big Cleaning Day  โครงการบ้านเมืองสะอาดคนในชุมชนมีสุข ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์

ตรวจสุขภาพประจำปีของนักเรียน

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226  ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี โดยมีุณหมอและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดู่ มาตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนในวันนี้ ผู้บริหารและณะรู ต้องขอขอบุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ร่วมใจกำจัดยุงลาย

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30น. นำโดยท่าน ผอ.เสถียร ลาโพธิ์ ได้มีกิจกรรมกำจัดยุงลาย ในโรงเรียน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ทางครูอนามัย ได้ให้ความรู้ในการกำจัดยุงลายด้วย

อุไรภรณ์  บุตะเคียน         รายงาน

             

ประชุมข้าราชการครู ป.6 กับ ทักษะเวทคณิต

เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30-16.00 น. โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า ได้ส่งข้าราชการครู ป. 6 เข้าร่วมอบรมเวทคณิต เพื่อเสริมทักษะให้กับการคิดของนักเรีียน

นางสาวอุไรภรณ์  บุตะเคียน   รายงานข่าว

ผู้ใหญ่ใจดีบริจาคเสื้อผ้านักเรียน

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.  โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า วังหิน 1 ได้มีผู้บริจาคเสื้อผ้านักเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้ขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

อุไรภรณ์  บุตะเคียน รายงานข่าว

กิจกรรมวันสุนทรภู่วันต่อต้านยาเสพติดและวันภาษาไทย

วันที่ ๒๖ มิถุนายน  ๒๕๖๐  นายสำเริง  สำนักนิตย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูบ พร้อมด้วยคณะครู  นักเรียน  จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่วันต่อต้านยาเสพติดและวันภาษาไทย  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐โดยผอ.สำเริงสำนักนิตย์ เป็นประธานในพิธี  ขอขอบคุณภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือจนกิจกรรมสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

 

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน นายอรุณโรจน์ วันเลิศ คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม มีการจัดการแสดง การประกวดแต่งกายเลียนแบบตัวละคร การประกวดป้ายนิเทศ ประกวดวาดภาพ ประกวดคัดลายมือ และประกวดแต่งคำประพันธ์