กิจกรรมมอบทุนการศึกษา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 คณะ we are the one และครอบครัวชาชุมพร – สายสา ได้เดินทางมามอบกิจกรรม มอบทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง

โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา ขอขอบพระคุณมา  ณ โอกาสนี้ค่ะ

ทำบุญสังฆทาน ประจำปี 2561

วันที่ 29 ก.ย. 2561 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมทำบุญสังฆทาน ประจำปี 2561 ณ วัดบ้านสำโรง ต.หนองแก้ว อ. เมือง จ.ศรีสะเกษ

ร่วมประชุมภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนนวัตกรรมฯจ.ศรีสะเกษ

ในวันที่ 26 กันยายน 2561 ตามเวลาราชการ นายชัชวาลย์ บัวงาม ผอ.รร.บ้านโนนคูณ กลุ่ม CEO บูรพาโนนคูณ พร้อมด้วย นายศรีทัด หนุนวงศ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน , นางอาภารัตน์ บัวงาม หัวหน้าโครงการคิดวิเคราะห์ฯ , นางฐิชยา วงษ์ใหญ่ หัวหน้าวิชาการ รร.เข้าร่วมประชุมสัมมนาภาคีเครือข่ายฯ การดำเนินขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม จ.ศรีสะเกษ ซึ่งท่านธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ให้เกียรติมาป็นประธานปิดงานในครั้งนี้ ในการประชุมมีการเสวนาและปาฐกถา พิเศษ เรื่อง”การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษสู่อนาคตแห่งประเทศไทย” , การระดมสมองวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ และนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนของกลุ่มโรงเรียนในโครงการตามนวัตกรรม

ร่วมทำบุญสังฆทานประจำปี 2561

ด้วยโรงเรียนบ้านบัวระรมย์ นำโดยท่าานผอ.พิทักษ์  พันธ์จันทร์และคณะครู  นักเรียน ร่วมทำบุญสังฆทาน  ณ  วัดบ้านบัวระรมย์ ในงานสังฆทานในครั้งนี้ 

งานเกษียณ กลุ่มอำเภอกันทรารมย์ ประจำปี 2561

ที่ 26 ก.ย. 2561 นายบพิตร  บุญเฉลียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง (โสวรรณีวิทยาคม)  ครูผู้เกษียณ คุณครูวิชิต  พรมดี  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  เข้าร่วมงานเกษียณ กลุ่มอำเภอกันทรารมย์ ประจำปี 2561  ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์

 

ภาคภูมิแห่งเสมา มุทิตาด้วยดวงใจ คุณครูวิชิต พรมดี

ร้อยความรักถักทอใจ  สานสายใยมุทิตา

วันที่ 25 ก.ย. 2561 ทางโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 คือ คุณครูวิชิต  พรมดี  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)   เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ครูผู้เกษียณและสร้างความรักความผูกพันธ์ในสถาบัน  ในนามคณะครูโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้

“วันวานที่พากเพียร  สู่เกษียณที่ภาคภูมิ”

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

เวลา09.30-12.30 น. วันที่ 25 กันยายน 2561 โรงเรียนบ้านคอนกาม กลุ่ม CEO. ยางชุมน้อย โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.เฉลิมเกียรติ ใสกระจ่าง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา2561 เรื่องรายงานโครงการและการจัดกิจกรรมของโรงเรียน เพื่อรับทราบร่วมกัน ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ขอขอบคุณครับ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรต้านทุจริตสู่ห้องเรียนผ่านภาพยนตร์สั้นรณรงค์สังคมไม่ทนต่อการทุจริต “โครงการโรงเรียนสุจริต”

โรงเรียนบ้านโนนแกด นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  การนำหลักสูตรต้านทุจริตสู่ห้องเรียนผ่านภาพยนตร์สั้นรณรงค์สังคมไม่ทนต่อการทุจริต “โครงการโรงเรียนสุจริต”  ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

 

กิจกรรมประเพณีบุญข้าวสาก (บุญเดือนสิบ) 24 กันยายน 2561 ณ วัดหนองแวง

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนายฐาปนพงศ์  ริมหนองอ่าง นักเรียน ครูและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีบุญข้าวสาก (บุญเดือนสิบ) ณ วัดหนองแวง ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนัก รักและหวงแหนประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และมีจิตอาสาในการทำดีโดยไม่หวังผลตอบแทน

การอบรมการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอำเภอพยุห์

๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ “การอบรมการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอำเภอพยุห์” กลุ่มตำบลตำแย และตำบลพรหมสวัสดิ์ รวม ๑๒ โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านร่องสะอาด โรงเรียนบ้านหนองเตย โรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญ โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า โรงเรียนบ้านป่าไร่ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(อสพป.๑๗) โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก โรงเรียนกระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) โรงเรียนบ้านกระถุน โรงเรียนบ้านขนวนจานสามัคคี โรงเรียนบ้านอะลางหัวขัว และโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี ในการนี้นายอำไพ บุญสาร สาธารณสุขอำเภอพยุห์ ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การอบรมการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอำเภอพยุห์” และมีตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนจาก ๑๒ โรงเรียน รวมจำนวนประมาณ ๑๐๐ คน พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมในครั้งนี้ และที่ขาดไม่ได้ในนามกลุ่มโรงเรียนขอขอบพระคุณ ศน.พิมพ์ฐิศา ศีลาสาร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ และนางอรุณี สุวรรณโชติ พยาบาลวิชาชีพ จากโรงพยาบาลพยุห์ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้ความสามารถแก่ผู้เข้าอบรม วัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย ให้มีคุณภาพ มีสุขภาพอนามัย และมีพฤติกรรมที่ดีอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะต้องบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม โดยผู้ปกครองมีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งในการสร้างเด็กให้เป็นบุคคลที่มีความสามารถในการดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุข ทั้งนี้โรงเรียนก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และขอบคุณประธานอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอพยุห์ นายอนุศักดิ์ พันธ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเพ็ก มา ณ ที่นี้ด้วย