ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖

การแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองแก้ว-หนองแวง ปีการศึกษา 2565

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านแสงใหญ่ (คุรุราษฎร์บำรุง)

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่ (คุรุราษฎร์บำรุง)

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านแสงใหญ่ (คุรุราษฎร์บำรุง)

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านแสงใหญ่ (คุรุราษฎร์บำรุง)

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเเสงใหญ่