วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่ (คุรุราษฎร์บำรุง) ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมที่ปรึกษาโรงเรียน ผู้ปกครอง และองค์กรต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๖-๙ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านแสงใหญ่ (คุรุราษฎร์บำรุง) ได้นำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ ชั้นอนุบาล๒-ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ไป
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ไป
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พระธาตุก่องข้าวน้อย พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่ (คุรุราษฎร์บำรุง) ได้รับการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียน/หมู่บ้านศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านแสงใหญ่ (คุรุราษฎร์บำรุง) ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2563 ของอำเภอกันทรารมย์ ที่จัดขึ้นในทุกปี ที่โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์

เมื่อวันที่ 23 – 27 ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านแสงใหญ่ (คุรุราษฎร์บำรุง) ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายหนองแก้ว หนองแวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่โรงเรียนบ้านกอกหัวนา

เมื่อวันที่ ๑๒- ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านแสงใหญ่ (คุรุราษฎร์บำรุง) นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยโรงเรียนบ้านแสงใหญ่ (คุรุราษฎร์บำรุง) เป็นตัวแทนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ๓ กิจกรรม คือ ประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ หนังสือเล่มเล็กบกพร่องการเรียนรู้ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ และการวาดภาพลายเส้น(Drawing)ระดับชั้นม.๑-ม.๓

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ นำโดย นายโกวิท ดวงคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสงใหญ่ (คุรุราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสแะวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ขึ้น

โรงเรียนบ้านแสงใหญ่ (คุรุราษฎร์บำรุง) ได้จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒-๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา บริษัท บุญนิวส์ ได้มาถ่ายทำวิดิทัศน์ เรื่องการสวดธัมมจักรฯ ที่โรงเรียนบ้านแสงใหญ่ (คุรุราษฎร์บำรุง)

เมื่อวันที่ 6 พ.ย 62 นำโดย นายโกวิท ดวงคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสงใหญ่ (คุรุราษฎร์บำรุง) และคณะครู ร่วมรับบริจาคอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา จากคุณสมควร ไชยรัตน์ และคณะ ทางโรงเรียนบ้านแสงใหญ่ (คุรุราษฎร์บำรุง)ขอขอบพระคุณท่านและคณะเป็นอย่างยิ่งที่ได้มามอบอุปกรณ์ให้กับทางโรงเรียนของเรา