O 27 หลักเกณฑ์บริหารและพัฒนาบุคลากร

ITA : O23

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง โรงเรียนบ้านกอกหัวนา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง โรงเรียนบ้านกอกหัวนา

เตรียมงานมหาสังฆทานวัดจำปา

คณะครูนำนักเรียนไปเตรียมงานมหาสังฆทานวัดจำปา

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม2562

คณะครูและนักเรีนยโรงเรียนบ้านกอกหัวนา ร่วมถวายความจงรักภักดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562

โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยใจรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกปี 2562ร่วมกับ รพ.สต.บ้านกอก

โรงเรียนบ้านกอกหัวนาร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยใจรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกปี 2562ร่วมกับ รพ.สต.บ้านกอก ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกภายในชุมชน

แสดงตนเป็นพุทธมามกะเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ในวันที่16กรกฎาคม2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านกอกหัวนา ได้ร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ด้วยกันหล่อเทียนโบราณ ถวายเทียนพรรษา และเวียนเทียน

ประเมินโครงการโรงเรียนศีลห้า ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

รงเรียนบ้านกอกหัวนา ขอขอบพระคุณคณะกรรมการ ที่มาประเมินโครงการโรงเรียนศีลห้า ตามรอยพ่ออย่างพอเพียงของโรงเรียนบ้านกอกหัวนา ในวันที่10กรกฎาคม2562