กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนและกรรมการสภานักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐  โรงเรียนบ้านหนองครก ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธาน         นักเรียนและกรรมการสภานักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  เพื่อให้นักเรียนรู้จักการ          มีส่วนร่วมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและ การเรียนรู้การเป็นผู้นำ นายเกรียงไกร  สูงสนิท                      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองครก ขอขอบคุณ คณะครูบุคลากรทางการศึกษาทุกคน และนักเรียนที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านก้านเหลืองได้ประชุมคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านก้านเหลือง คณะครูบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้จัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๔ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ได้รับยอดบริจาคในการจัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาครั้งนี้ ๑,๐๘๕,๘๗๔  บาท หักค่าใช้ในจัดงานผ้าป่าคงเหลือ ๘๕๗,๐๓๔  บาท เพื่อดำเนินการจัดซื้อรถรับ-ส่งนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ในครั้งนี้  นายศิริพงษ์   เสนาะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้านเหลือง         ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านก้านเหลือง                      คณะครูบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่า ได้จัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ในครั้งนี้ สำเร็จลุ่ล่วงไปด้วยดี

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ภาคบ่าย โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ได้รับความสนใจจากนักเรียน และคณะครูทุกๆ ท่านเป็นกำลังใจให้ผู้สมัครทุกคน

กิจกรรมเตรียมต้นกล้า ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ภาคเช้า โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งได้จัดกิจกรรมเตรียมต้นกล้า ปีการศึกษา 2560 ซึ่งกิจกรรมได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 และได้มาเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน. @

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน. ปีการศึกษา. 2560. โรงเรียนบ้านโนนคูณ. อำเภอยางชุ


มน้อย

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 1ปีการศึกษา2560

มื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสงได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาในเขตบริการคือบ้านแวง บ้านโนนเปือยและบ้านหนองแสง ครั้งที่1

ปีการศึกษา 2560เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมทั้งร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรีียน ขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่าน ที่คอยสนับสนุน คำแนะนำ และให้กำลังใจกับคณะครู บุคลากรพร้อมทั้งลูกๆนักเรียนโรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง

กิจกรรมเลือกตั้งกรรมการนักเรียน ประจำปี 2560

โรงเรียนบ้านทุ่ง นำโดยผู้อำนวยการ สุริยา สุขเกษม ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะครูและนักเรียนทุกคน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านก้านเหลืองได้กำหนดจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อแจ้งนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ  และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนให้ผู้ปกครองได้ทราบ โดยนายศิริพงษ์   เสนาะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้านเหลือง  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในครั้งนี้

ผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงอาหารกลางวัน ต้อนรับเปิดเทอม

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ทีมงานก๋วยเตี๋ยวเรือซาวน์ นำโดยคุณอรรถพันธ์ เพ็งพันธ์ พร้อมคณะศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว จัดเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน ก๋วยเตี๋ยวเรือครบเครื่อง และได้บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาให้แก่โรงเรียน จำนวน 2 ชุด

พร้อมกันนี้ คุณรจนา รุ้งแก้ว ได้จัดเลี้ยงไอศกรีมสำหรับนักเรียนทุกคน อิ่มหนำต้อนรับเปิดเทอม

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2560

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขัั้นพืื้นฐาน ภาคเรียนทีี่ 1/2560    เพื่อสรุปผลการปฏบัติงานปีการศึกษา 2559   และชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติ ปีการศึกษา 2560 และมอบต้นพยุงให้คณะกรรมการไปปลูกตามโครงการคืนพยุงสู่ป่า