ค่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์สู่ชุมชน

8/03/2561 โรงเรียนสตรีสิริเกศมาออกค่ายเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์สู่ชุมชน ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

ประเมินผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 14 มีนาคม 2561 นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผอ.สพป.ศรีสะเกษเขต1และคณะ ได้ออกประเมินผู้บริหารสถานศึกษา นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่าน

โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 จัดกิจกรรม OPEN HOUSE เปิดบ้านคุณธรรมนำชีวี สู่วิถีพอเพียง

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่226 ได้จัดกิจกรรม OPEN HOUSE เปิดบ้านคุณธรรมนำชีวี สู่วิถีพอเพียง โดยมีท่านรองรังสฤษดิ์ บุญรอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ท่านศน.ทองคำ จันทร์โสภา คณะผู้บริหารกลุ่มceo.ทักษิณกันทรารมย์ทุกท่าน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ในนามผู้อำนวยการโรงเรียน นายบุญเกิด ทองสุข ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาเยี่ยมชม และให้กำลังใจ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.เมือง จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 เพื่อเพิ่มทักษะชีวิตและประเมินหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประจำปีการศึกษา 2560  

การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผู้บริหาร

ในวันที่ 8 มีนาคม 2561  นางสาวรุ่งอรุณ  เมธาภัทรกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  พร้อมด้วย นายสมพร  เพ็งพันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุมคำ (ประธานกลุ่ม CEO  วังหิน 1) และนางพัทธนันท์  วรโพด  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง ได้ออกประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน  ซึ่งทางโรงเรียนบ้านสว่างขอขอบคุณท่านและคณะ ที่ได้มาให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านสว่าง

การสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนบ้านสว่าง ได้เป็นสนามสอบ NT  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โดยมีนักเรียนโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว และโรงเรียนบ้านสว่าง  ที่มาใช้สนามสอบในครั้งนี้  โดย นางพัชญ์ภศุ  ศรสำแดง  ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้อำนวยความสะดวกต่าง ๆ และดูแลการสอบในครั้งนี้เป็นอย่างดี

โครงการอบรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม นักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองสังข์

โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ จัดโครงการอบรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วัดหนองสังข์ ตำบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน
จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 9 มีนาคม 2561

9 มีนาคม 2561 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3 จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง

ประชาสัมพันธ์การเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

ด้วยโรงเรียนบ้านจาน โดยนายสุทธิโรจน์ พวงจำปาพูนศิริ ครู-บุคลากร และนักเรียนได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอก เพื่อเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จทรงวางศิลาฤกษ์ศาลาการเปรียญวัดบ้านจานและเป็นองค์ประธานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลครบรอบ 15 ปี วันละสังขาร หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล ในวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ วัดบ้านจาน ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะกษ

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ 1 เยี่ยมชมโรงเรียน

วันที่ 2 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีดอกเตอร์ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เยี่ยมชมโรงเรียนกระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล) โดยนายโอกาศ รวมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนำเยี่ยมชมห้องเรียนแต่ละชั้น…
…..ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจคณะครูที่จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนมาโดยตลอด บริเวณโรงเรียนสะอาดร่มรื่น น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน และกล่าวชื่นชมฝากถึง คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ปกครอง และชุมชนที่ ร่วมสละแรงกาย แรงทรัพย์ ในการพัฒนาการศึกษาอีกด้านหนึ่งด้วย
…..ขอบคุณภาพจากคุณครูศรีสุดา สุราวุธ