วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด ได้จัดกิจกรรม เล่นว่าว เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและอนุรักษ์การละเล่นท้องถิ่นในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด และการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

4 replies on “เล่นว่าว สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น”