วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอดนำโดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงปัทมาภรณ์ ศรีสุระ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม อบรมคุณธรรมให้แก่นักเรียน เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันดีงามแก่นักเรียน สร้างเยาวชนให้มีจิตสํานึกที่ดี สามารถดําเนินชีวิตได้เหมาะสมตามหลักคุณธรรม จริยธรรมของพระพุทธศาสนา และให้มีความพร้อม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อก้าวสู่โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ๓ ดาว

One reply on “อบรมคุณธรรม เพื่อก้าวสู่โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ๓ ดาว”