วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรีหญิงปัทมาภรณ์ ศรีสุระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด และคณะกรรมการนิเทศ ได้ดำเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ในระดับชั้นอนุบาล ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และห้องเรียนพิเศษ เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน และให้คำแนะนำในการพัฒนางานและพัฒนาผู้เรียนแก่คณะครูทุกระดับชั้น ตามองค์ประกอบของห้องเรียนคุณภาพ อันจะส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา

3 replies on “การนิเทศภายในสถานศึกษา”