โรงเรียนบ้านดินดำ ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2567 นำโดย นางสาวปัณณ์พร สม …

โรงเรียนบ้านดินดำ ทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้นอกสถานที่

เมื่อวันที่ 4 และวันที่ 8 มีนาคม 2567 นำโดยนางสาวปัณณ์พ …

โรงเรียนบ้านดินดำ สอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นำโดย นางสาวปัณณ์พร สมร …

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2567 นำโดย นางสาวปัณณ์พร ส …

“วัด ประชารัฐ สร้างสุข เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน”

นางสาวปัณณ์พร สมร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินดำ พร้อมด้ว …

โรงเรียนบ้านดินดำนิเทศสถานศึกษา (ภายใน)

เมื่อวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2567 นำโดย นางสาวปัณณ์พร ส …

โรงเรียนบ้านดินดำ สอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ชั้นป.1

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นำโดย นางสาวปัณณ์พร สมร ผู้อำ …

แนวทางดำเนินการรักษาความปลอดภัยสถานศึกษา และทรัพย์สินของทางราชการ

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนบ้านดินดำ นำโดย น …

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2567 นำโดย นางสาวปัณณ์พร สมร …

ประชุมผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน และฝ่ายรักษาความสงบพร้อมทั้งมอบทุน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 นำโดย นางสาวปัณณ์พร สมร ผู้อ …