โรงเรียนบ้านดินดำ สอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นำโดย นางสาวปัณณ์พร สมร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินดำ และกรรมการคุมสอบจากโรงเรียนบ้านผักขะ ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๖  เป็นการทดสอบวัดความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านดินดำ เข้าสอบ 11 คนคิดเป็น 100% ในการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

25 replies on “โรงเรียนบ้านดินดำ สอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ”