กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ๖๖

เมื่อวันที่ ๓๐-๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น.โรงเรียนบ้านคอนกาม นำโดยนายฐิตรัฐ สอนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู กรรมการสถานศึกษารว่มจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี การเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านคอนกาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยได้รับการสนับสนุนจาก นายมุนินทร์ แก้วคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกาม ตลอดผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ชุมชน ที่ให้การส่งเสริมสนับสนุน ๑.เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกันจากการเข้าค่าย ๒. เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี รู้จักความเสียสละ การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ และช่วยเหลือสังคม ๓. เพื่อให้ลูกเสือ- เนตรนารี แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถ

11 replies on “กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ๖๖”