มอบทุน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  (กสศ.)

 วันที่ 2  กุมภาพันธ์  2567 นางสาววิลัยพร  พิทักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งและคณะครูบุคลากรโรงเรียนบ้านแก้ง ได้มอบทุนของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเสมอภาคในการศึกษาและช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และสนับสนุนด้านการศึกษาของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น

9 replies on “มอบทุน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  (กสศ.)”