ทัศนศึกษา ป.4- ม.3

เมื่อวันที่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๓.๐๐ น.โรงเรียนบ้านคอนกาม นำโดยนายฐิตรัฐ สอนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นักเรียน ป.๔ ถึง ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ที่จังหวัดบุรีรัมย์-นครราชสีมา อาทิเช่น อุทยานปราสาทพนามรุ้ง,อุทยานเรียนรู้ไม้กลายเป็นหิน,สวนสัตว์ฯ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถหาความรู้เพิ่มเติมจากสิ่งที่พบเห็นด้วยการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมทำให้ได้ ประสบการณ์ตรง

  • ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
  • ผู้เรียนวางตัวเหมาะสมเมื่ออยู่นอกสถานที่
  • ผู้เรียนพัฒนาตนเองทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน และอนาคต
  • ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น

11 replies on “ทัศนศึกษา ป.4- ม.3”