โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567  โรงเรียนบ้านแก้ง นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาววิลัยพร พิทักษา คณะครูบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ได้นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล เดินทางศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ จังหวัดอุบลราชธานี คือ สวนสัตว์อุบลราชธานี วัดสระประสานสุข เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย แปลกใหม่ เท่าทันโลกมากขึ้น

16 replies on “โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2566”