30 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด นำโดยว่าที่ร้อยตรีหญิงปัทมาภรณ์ ศรีสุระ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ณ หมู่บ้านช้าง และวัดป่าอาเจียง สุสานช้าง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อปลูกฝังจิตอนุรักษ์แก่นักเรียน ผ่านการเรียนรู้วิถีชีวิตช้าง ทำให้นักเรียนได้เห็นคุณค่า รู้สึกหวงแหน และเกิดการอนุรักษ์ “ช้าง” ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือ ในการอนุรักษ์ช้าง ซึ่งเป็นสัตว์สัตว์คู่บ้านคู่เมืองที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ไทย

12 replies on “ทัศนศึกษา ช่วงชั้นที่ 2”