วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด นำโดยว่าที่ร้อยตรีหญิงปัทมาภรณ์ ศรีสุระ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ณ วัดสระกำแพงใหญ่ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ และศูนย์แสดงพันธ์สัตว์น้ำ อควาเรียมศรีสะเกษ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน ได้ศึกษาโบราณสถาน และ ประวัติศาสตร์ภายในจังหวัด ได้มีประสบการณ์ทางสังคม มีโอกาสในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เกิดทักษะกระบวนการการเรียนรู้เป็นกลุ่มและเกิดการเรียนรู้ในเรื่องราวของระบบนิเวศและสิ่งรอบตัวที่ได้พบเห็น

10 replies on “ทัศนศึกษาช่วงชั้นที่ 1”