การสอบ RT โรงเรียนบ้านหองดุมหนองม่วง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นายนพดล จำเริญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง เป็นประธานสนามสอบ ได้ดำเนินจัดการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

29 replies on “การสอบ RT โรงเรียนบ้านหองดุมหนองม่วง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ”