๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ทำความสะอาด วัด บ้าน โรงเรียน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองน้อย ผู้นำชุมชน อสม.และผู้ปกครองนักเรียน หวังว่าทุกคนจะมีสุขภาพพลามัยที่ดี

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านหนองเทาขอขอบคุณ นายสมัย สืบเสน ผู้ใหญ่ใจดี ที่มอบรองเท้านักเรียน(ได้ครบทุกคน) และอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเทา อันเนื่องมาจากครบรอบทำบุญ 100 วัน คุณพ่อสมศักดิ์ สืบเสน โดยมีตัวแทนเป็นผู้มอบได้แก่ นายบุญกว้าง เหมือนมาตย์ ประธานกรรมการสถานศึกษา นายจำรัส พวงจำปา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 นายสุเทพ วิมุตกุล ส.อ.บ.ต. หมู่ 3 ขอผลบุญที่ท่านได้ทำในครั้งนี้ส่งถึงคุณพ่อสมศักดิ์ สืบเสน ให้สู่สุขคติ และมีความสุขตลอดไปด้วยเทอญ…และขอให้ท่านและครอบครัว มีความสุข ความเจริญ คิดหวังสิ่งใดขอให้ได้สมปรารถนาทุกประการครับ

๓ กรกฏาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านหนองเทา ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการศานิต คำวงศ์ ประธานกลุ่มCEOฟากมูลกันทรารมย์ ท่านศน.จุลพนม ธานี ศึกษานิเทศ สพป ศก.๑ ให้เกียรติมานิเทศ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจคณะครูและบุคลากรโรงเรียนในโอกาสเปิดเรียนภาคเรียนที่๑/๒๕๖๓ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๒๐๑๙

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ งานบุญ งานเป็นศิริมงคล ต้องการนำเสนอให้กับญาติติพี่น้องเรารับเอาบุญกุศลที่ได้ทำคร้้งนี้ส่งหนุนนำให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญ คิดหวังสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการเทอญ…ขอบคุณคณะเจ้าภ่าพจากจังหวัดชลบุรี ขอบคุณท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ขอบคุณพี่น้องเราชาวชุมชนบ้านหนองเทามานะที่นี้เป็นอย่างสูงครับ

ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านหนองเทา ซาบซึ้งในน้ำใจของพี่น้องเราชาวบ้านหนองเทาเป็นที่สุดครับ งานเราสำเร็จได้ภายในวันเดียว กับการเปลี่ยนรั้วหน้าโรงเรียนใหม่จากรั้วไม้ซึ่งพุพังตามสภาพมาเป็นรั้วคอนกรีต(รั้วคาวบอย) ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายงานโยธา งานครัว ฝ่ายสนับสนุนต่างๆ นี่ถึงเป็นชุมชนแห่งความสามัคคี ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งมานะที่นี้ด้วยครับ

โรงเรียนบ้านหนองเทา ขอบคุณท่านผอ.สานิต คำวงศ์ ประธาน CEO. ฟากมูลกันทรารมย์ และท่านศน.จุลพนม ธานี ที่มาเยี่ยมให้กำลังใจการทดลองจัดการศึกษาทางไกล ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)


ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ก็ไม่น้อยหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เช่นกัน เรียงลำดับโรงเรียนขนาดเล็กเราอยู่ลำดับที่ ๙ และเรียงลำดับโรงเรียนทุกขนาดเราอยู่ลำดับที่ ๑๕ จากทั้งหมด ๒๕๒ โรง ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ปกคองนักเรียน นักเรียนและคุณครูทุกคนโดยเฉพาะครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ คือ ครูผ่องศรี แก้วพิลา ขอบคุณมาณ.โอกาสนี้เป็นอย่างสูงครับ

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านหนองเทาของเราคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ. เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ระดับเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เราอยู่ลำดับที่ ๑๓ จาก ๒๕๑ โรง. ระดับกลุ่มฟากมูล เราอยู่ลำดับที่ ๑ จาก ๒๖ โรง. ระดับอำเภอกันทรารมย์ เราอยู่ลำดับที่ ๒. ซึ่งในที่นี้ต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ลำดับแรก ขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่ดูแล อบรม สั่งสอน เอาใจใส่ ลำดับที่ ๒ ลูกๆ นักเรียนที่ตั้งใจเรียน เชื่อฟังผู้ปกครอง คุณครูที่อบรม สั่งสอน สุดท้ายคุณครูผู้รับผิดชอบสอนลูกๆ นักเรียน คือ คุณครูปฐมาวดี คำเพราะ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ พร้อมทั้งคุณครูโรงเรียนบ้านหนองเทาทุกท่านครับ ขอบคุณมาณ.โอกาสนี้เป็นอย่างสูงครับ

การสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 4 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านหนองเทาเป็นสนามสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีโรงเรียนในกลุ่มตำบลเมืองน้อย 1.โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข 2.โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน และ3.โรงเรียนบ้านหนองเทา นำโดย นายกรวัฒนา นาคา ประธานศูนย์สอบในครั้งนี้

ศูนย์สอบ NT ตำบลเมืองน้อยโรงเรียนบ้านหนองเทา ขอบคุณผู้อำนวยการสานิต คำวงศ์ ประธาน CEO.ฟากมูลกันทรารมย์ ที่มาเยี่ยมให้กำลังใจค่ะ