โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ เปิดภาคเรียนที่ 2/2566

นายชัยณรงค์ อดทน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ พร้อมคณะครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ร่วมต้อนรับนักเรียนในโอกาสเปิดภาคเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 2/2566

พร้อมให้นโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่างๆของโรงเรียน

39 replies on “โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์”