ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT)