กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านจาน นำโดยนายสุทธิโรจน์ พวงจำปาพูนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานได้นำผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ พร้อมคณะลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านจาน เพื่อฝึกให้มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความสามัคคี มีระเบียบวินัยมีสมรรถภาพที่แข็งแรง เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ

การจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ นายสุทธิโรจน์ พวงจำปาพูนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจาน พร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้นำชุมชน กรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองของนักเรียนเพื่อให้เด็กได้รู้และเข้าใจความสำคัญของตน  ในเรื่องสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัยที่มีต่อตนเองและสังคม  มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีการ แสดงของนักเรียนแต่ละชั้น จับสลากลุ้นของรางวัลมากมาย สร้างรอยยิ้มและความสนุกให้กับเด็กๆทุกคน  

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจาน นายสุทธิโรจน์ พวงจำปาพูนศิริ นำคณะครูบุคลากรทางการศึกษากรรมการสถานศึกษาและนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน

พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล รุ่น “๑ ศตวรรษโรงเรียนบ้านจาน” ณ อุโบสถวัดบ้านจาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายสุทธิโรจน์  พวงจำปาพูนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจาน พร้อมด้วยคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้ร่วมจัดงานพุทธาภิเษกวัตถุมงคลเหรียญหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล รุ่น “๑ ศตวรรษโรงเรียนบ้านจาน” ณ อุโบสถวัดบ้านจาน เนื่องในโอกาสคล้ายวันครบรอบก่อตั้งโรงเรียนบ้านจาน ๑๐๐ ปี วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อเป็นวัตถุมงคลให้ศรัทธาสาธุชน ศิษยานุศิษย์ และศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านจานได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ ผู้ก่อตั้ง ครู-อาจารย์ ตลอดจนลูกศิษย์ที่ล่วงลับไปแล้ว และรายได้ในการเช่าบูชาวัตถุมงคล หลวงปู่หมุน  ฐิตสีโล โดยศิษย์เก่าจะนำไปจัดสร้างสนามเด็กเล่น “๑ ศตวรรษโรงเรียนบ้านจาน” ในโอกาสนี้จึงจัดให้มีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงเช้าเวลา ๐๙.๐๙ น. โดยนายเฉียบชัย  คงพุท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจาน เป็นประธานเปิดงานและมีนายสมทัด  ผิวจันทร์ เป็นพ่อพราหมณ์ดำเนินการพิธีบวงสรวง และจัดพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลในช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๙ น. โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์  นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานจุดเทียนชัย ประกอบพิธีปลุกเสกอธิษฐานจิตโดยพระเถราจารย์ ๕ รูป

พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย 25 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ้านจาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ้านจาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ นำโดยนายสุทธิโรจน์ พวงจำปาพูนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจาน พร้อมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสำรองโรงเรียนบ้านจาน  ได้จัดให้มีพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ คือเพื่อให้พี่น้องลูกเสือ ได้ถวายราชสดุดีแด่ดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่าน เพื่อให้พี่น้องลูกเสือได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระองค์ท่าน

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่2/2562

เมื่อวันที่  1 พฤศจิกายน 2562  ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านจาน กลุ่มเครือข่ายทักษิณกันทรารมย์ นำโดย นายสุทธิโรจน์ พวงจำปาพูนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจาน ได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีนายประสิทธิ์ ศิริญาณ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านจาน เป็นประธานเปิดประชุม เพื่อรับทราบการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านจาน  และพบปะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน  ตลอดทั้งรับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูบุคลากรของโรงเรียนบ้านจาน ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  และในโอกาสนี้ นายส่วง พิรุณ ผู้ปกครองนักเรียน ได้มอบธงชาติไทย จำนวน 5 ผืน ให้แก่โรงเรียน เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียนต่อไป

โรงเรียนบ้านจาน ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะครูและบุคลากรทุกท่าน ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

พิธีถวายบังคมและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช โรงเรียนบ้านจาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 โรงเรียนบ้านจาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ นำโดยนายสุทธิโรจน์ พวงจำปาพูนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจาน พร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจาน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยตำบลจาน คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านจาน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านจาน ตลอดจนนักเรียนโรงเรียนบ้านจาน ได้จัดให้มีการร่วมพิธีถวายบังคมและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านจาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โดยในปีนี้ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดนับแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติจนกระทั่งเสด็จสวรรคต โดยวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันปิยมหาราช และเป็นวันคล้ายวันสวรรคต ซึ่งในปีนี้ครบรอบ 109 ปี

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษาและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านจาน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความ กตัญญู ให้แก่เด็กและเยาวชน ให้ระลึกถึงพระคุณมารดา ซึ่ง นำโดย ท่าน ผอ.สุทธิโรจน์ พวงจำปาพูนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานพร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านจาน ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงบุญคุณของครู พร้อมมอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียน

วันที่ 15 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านจาน จัดกิจกรรม เดินรณรงค์ เชิญชวนผู้ปกครองและชาวบ้านจานไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 นายสุทธิโรจน์ พวงจำปาพูนศิริ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านจาน ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ปกครองและชาวบ้านจานออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562