ทดสอบเรียนทางไกล DLTV

เมื่อวันที่ 18-22 พ.ค.2563 โรงเรียนบ้านบัวระรมย์นำโดยนายพิทักษ์ พันธ์จันทร์ และคณะครูโรงเรียนบ้านบัวระรมย์ ร่วมกับนักเรียนและผู้ปกครองได้ทำการทดสอบการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมDLTV โดยมีคณะครูคอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

ทัศนศึษษา ป.4- ป.6

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านบัวระรมย์ นำโดยนายพิทักษ์ พันธ์จันทร์ และคณะครูโรงเรียนบ้านบัวระรมย์ นำนักเรียนชั้น ป.4- ป.6 เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดร้อยเอ็ด การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กิจกรรมมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านบัวระรมย์ นำโดยนายพิทักษ์ พันธ์จันทร์ และคณะครูได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา คือวัมาฆบูชา ณ วัดบัวระรมย์ ต.ตองปิด อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา ละเป็นการสืบสาน และบำรุงศาสนาให้คงอยู่ต่อไป

ทัศนศึกษาชั้นอนุบาล2-ป.3

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านบัวระรมย์ นำโดยนายพิทักษ์ พันธ์จันทร์ และคณะครูได้พานักเรียนชั้น อนุบาล2 – ชั้น ป.3 เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม และวัดสระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

การแข่งขันกีฬาภายใน

เมื่อวันที่ 25-27 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ้านบัวระรมย์ นำโดยนายพิทักษ์ พันธ์จันทร์ และคณะครูโรงเรียนบ้านบัวระรมย์ ร่วมกับนักเรียนและชาวบ้านบ้านบัวระรมย์ ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา2562 ขึ้น โดยท่านรองชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรีสพเกา เขต 1 ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ในครั้งนี้

ลุกเสือจิตอาสา

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ้านบัวระรมย์ นำโดยนายพิทักษ์ พันธ์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวระรมย์ และครูครู ได้นำนักเรียน ลูกเสือจิตอาสา พัฒนาโรงเรียน หมู่บ้าน และวัดบ้านบัวระรมย์ เพื่อถวายเป็นราชกุศลแก่ในหลวงรัชการที่ 9 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

อบรมธรรมมะสัญจร

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ้านบัวระรมย์ นำโดยนายพิทักษ์ พันธ์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวระรมย์ และครูครู ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมธรรมะสัญจร โดยพระอาจาร์จากวัดโนนสว่าง ได้มาให้ความรู้เรื่องธรรมมะแก่นักเรียน

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านบัวระรมย์ นำโดยนายพิทักษ์ พันธ์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวระรมย์ และคณะครูและบุคากร ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรักและความกตัญญูต่อมารดา นอกจากนี้ยังได้ต้อนรับคณะผู้ใหญ่ใจดีจากชมรมศิษย์บ้านแสงแห่งธรรม ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์นำทุนการศึกษามามอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบัวระรมย์ จำนวน 30 ทุน พร้อมโน๊ตบุ๊คและอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง อีกด้วย

กิจกรรมลูกเสืออาสาพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านบัวระรมย์ นำโดยนายพิทักษ์พันธ์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวระรมย์ นำคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

กิจกรรมวันไหว้ครู

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านบัวระรมย์ นำโดย นายพิทักษ์ พันธ์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562