แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม ด้านคณิตศาสตร์ ในการสอบ NT ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธัญวิสิษฎ์ ศรีประไพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนซึ่งได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ด้านคณิตศาสตร์ ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และขอขอบคุณในความมุ่งมั่นของคุณครูประจำชั้นป.๓ คือคุณครูรัชฎาวรรณ ทองแท่ง ที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนของเราเก่งและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในครั้งนี้

สอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา2562 ด้วยข้อสอบมาตรฐาน

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ได้ดำเนินการสอบปลายปีของผู้เรียน  ปีการศึกษา 2562 ด้วยข้อสอบมาตรฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1,2   ขอขอบพระคุณท่าน ผอ.ศานิต  คำวงศ์ ประธานกลุ่ม ceo ฟากมูลกันทรารมย์ ที่มาเยี่ยมให้กำลังใจ ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ในครั้งนี้

เดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านหนองแวง (โสวรรณีวิทยาคม) ผู้กำกับลูกเสือได้พาลูกเสือสำรองเข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2562 ร่วมกับลูกเสือสำรองโรงเรียนบ้านหนามแท่ง และลูกเสือสำรองโรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)  ณ ค่ายลูกเสื่อชั่วคราวโรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

ทัศนศึกษา นักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2562 จ.กาญจนบุรี-จ.สุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครูโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)   ได้พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 27 คน เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ เขื่อนศรีนครินทร์ ทางรถไฟสายมรณะ ถ้ำกระแช  จังหวัดกาญจนบุรี หมู่บ้านมังกรสวรรค์  สวนสัตว์บึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี นักเรียนได้เรียนรู้ ณ แหล่งเรียนรู้เป็นประสบการณ์ตรง ทั้งได้ฝึกทักษะในการปฏิบัติตนในการเดินทางไกล การอยู่ร่วมกับผู้อื่น  จึงทำให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานและเดินทางกลับถึงสถานศึกษาโดยสวัสดิภาพ

สอบการอ่าน (RT) ป.1 ประจำปีการศึกษา 2562

   เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ได้ดำเนินการสอบ RT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 การสอบผ่านสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอขอบพระคุณท่าน ผอ.วิชิต  บุคำ ประธานกลุ่ม ceo ฟากมูลกันทรารมย์ ที่มาเยี่ยมให้กำลังใจสนามสอบโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ในครั้งนี้

อบรม “วัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง หลีกเลี่ยงจากยาเสพติด”

เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้เข้าร่วมอบรมโครงการ “วัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง หลีกเลี่ยงยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ 2562 วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง โรคเอดส์และการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง  มีความเข้าใจในพัฒนาการของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น รวมทั้งเสริมสร้างให้เห็นคุณค่าในตนเอง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง

ทัศนศึกษา ป.4-ม.2 ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครูพานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รวมทั้งสิ้น 178 คน ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ วัดภูมโนรมย์ จ.มุกดาหาร ตลาดอินโดจีน และวัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม จ.ร้อยเอ็ด เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเองในสถานที่จริง และได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างสนุกสนาน

ทัศนศึกษา อนุบาล-ป.3 ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครูพานักเรียนชั้นอนุบาล 3-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม อ.อุทุมพรพิสัย สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.ศรีสะเกษ และ Big C สาขาศรีสะเกษ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเองในสถานที่จริง และได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างสนุกสนานคณะศึกษานิเทศก์ฝึกประสบการณ์การนิเทศฯ ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)

เมื่อวันพุธ ที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น. คณะศึกษานิเทศก์ฝึกประสบการณ์การนิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 25 ท่าน เดินทางมาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)

และเวลา 13.00-15.00 น. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาและตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนบ้านเกาะ อ.กันทรารมย์ เดินทางมาศึกษาดูงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 คณะครูโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เดินทางมาศึกษาดูงานในครั้งนี้

คณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)

วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) นำโดย นายไพบูลย์ สะอาด ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายชัยณรงค์ อดทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) คณะผู้บริหารกลุ่มหนองแก้วหนองแวง คณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียนทุกคน ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะว่าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เดินทางมาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ซึ่งสพป.ศรีสะเกษเขต 1 ได้ให้ความไว้วางใจให้โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ให้คณะมาศึกษาดูงานก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา