อบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนนวัตกรรมองค์รวม (Holistic Education)

วัน 31 สิงหาคม –1 กันยายน  2563  วิทยากรจากโรงเรียนรุ่งอรุณและสถาบันอาศรมศิลป์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมนเทอร์ของนวัตกรรมองค์รวม ได้เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู  ซึ่งมีโรงเรียนแกนนำเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ทั้งหมด 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) โรงเรียนบ้านดอนข่า  โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง และโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ทั้งนี้เพื่อพัฒนาโรงเรียนไปสู่โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมอย่างมีคุณภาพต่อไป

ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมแบบองค์รวม (holistic edution) โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม  2563  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน  พร้อมด้วยผู้อำนวยการและประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาแบบองค์รวม (Holistic Education) ที่โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)  อำเภอราศีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  เพื่อศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้บูรณาการในวิชาต่างๆ  การพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวไปสู่โรงเรียนนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพต่อไป

พิธีเปิดห้อง COVER DANCE


วันอังคารที่ 18  สิงหาคม  2563  เวลา 16.30 น. ได้รับเกียรติจาก นายเสถียร  แหล่งหล้า  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) เป็นประธานในพิธีเปิดห้อง NWS COVER DANCE  เพื่อใช้เป็นห้องเรียนกิจกรรมเข้าจังหวะ  ใช้ห้องในการออกกำลังกายสำหรับนักเรียนที่สนใจได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  โดยมีคณะครูร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

อบรมธรรมสัญจร


วันพฤหัสบดีที่ 13  สิงหาคม  2563  เวลา 09.30 น. – 11.00 น.  โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ได้รับเกียรติจาก พระอาจารย์จากที่พักสงฆ์บ้านหนองขามโนนมีชัย ตำบลหนองงูเหลือม  อำเภอเบญจลักษ์   ได้เดินทางมาอบรมธรรมสัญจร  เพื่อให้ลูกๆนักเรียนได้เรียนรู้ถึงศีลธรรม  คุณธรรม  มารยาท  และความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ  มีนักเรียนเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น  241  คน    ทางโรงเรียนบ้านหนองแวง (โสวรรณีวิทยาคม) ขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

วันอังคารที่ 11  สิงหาคม  2563  โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)  นำโดยนายชัยณรงค์  อดทน  ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะบุคลากรทุกท่าน ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อ ให้นักเรียนได้สำนึก ตระหนัก  ซาบซึ้งมีความกตัญญูในพระคุณของแม่  โดยได้รับเกียรติจาก นายไพบูลย์  สะอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงเป็นประธานในพิธีเปิดวันนี้ และขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

นิเทศติดตามการดำเนินการ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันอังคารที่ 4  สิงหาคม  2563 นายรังสฤษธิ์  บุญรอง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกาเขต ๑  พร้อมด้วยคณะ  ได้เดินทางมานิเทศติดตามการดำเนินการโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส   โคโรนา 2019  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและงานวิจัยของโรงเรียน  พร้อมด้วยตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนนักเรียน  และบริบทภายในโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563


วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 นำโดย ดร.ชัยณรงค์ อดทน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยขึ้น เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของภาษาไทย ตระหนักรักความเป็นไทยและอนุรักษ์ภาษาไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายไพบูลย์ สะอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เป็นประธานในพิธีเปิด และนายเสถียร แหล่งหล้า ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ ทางโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

โครงการมหาวิทยาลัยเด็กสัญจร

วันที่ 21 – 22  กรกฎาคม  2563  อาจารย์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ภาควิชาเคมี 
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติยา  วงขันธ์  และคณะ ได้เดินทางมาจัดกิจกรรมโครง
การมหาวิทยาลัยเด็กสัญจร ณ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)  มีกิจกรรมการทดลองและให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์  นักเรียนต่างให้ความสนใจในกิจกรรมที่เข้าร่วม  ทำให้ครูและนักเรียนได้พัฒนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น ทางโรงเรียน
ขอขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านพร้อมด้วยคณะมา ณ โอกาสนี้

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ ๙-๑๐ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.  โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)  ได้ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  เพื่อชี้แจงนโยบายต่างๆที่จะพัฒนาการศึกษาของนักเรียนตลอดปีการศึกษา  ๒๕๖๓    ให้มีคุณภาพสมกับเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ทั้งนี้โรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้   ความไว้วางใจส่งบุตรหลานมาเรียนและให้การสนับสนุน  ร่วมมือในการที่จะนำพาลูกหลานและโรงเรียนได้พัฒนายิ่งๆขึ้นไป  ขอขอบพระคุณทุกท่าน  มา  ณ  โอกาสนี้


นิเทศการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดี ที่ ๒ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. กรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นำโดยท่านผอ.บุญเกิด  ทองสุข และท่านผอ.เอกวิทย์  น้อยมิ่ง ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครู บุคลากรทางการศึกษาตลอดจนนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) อ.กันทรารมย์ ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ขอขอบพระคุณท่าน    มา  ณ  โอกาสนี้