คณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)

วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) นำโดย นายไพบูลย์ สะอาด ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายชัยณรงค์ อดทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) คณะผู้บริหารกลุ่มหนองแก้วหนองแวง คณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียนทุกคน ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะว่าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เดินทางมาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ซึ่งสพป.ศรีสะเกษเขต 1 ได้ให้ความไว้วางใจให้โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ให้คณะมาศึกษาดูงานก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เปิดโอกาศให้เด็กกล้าแสดงออก เด็กทุกชั้นมีการแสดง มีกิจกรรมมากมายให้เข้าร่วม ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณขนม รางวัลจากผู้ปกครองทุกท่าน ที่ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

สวัสดีปีใหม่ น.ว.ส. 2563

วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ได้จัดกิจกรรมแลกของขวัญ สวัสดีปีใหม่ 2563 ปีหนูทอง เล่นเกมส์ จับฉลากและรับประทานอาหารร่วมกันในแต่ละช่วงชั้น อย่างสนุกสนาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ กิจกรรมการแข่งขัน 6 รายการ ได้แก่

ร้องเพลงสากลชาย ม.1-3 ได้เหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ1)

เล่านิทาน (Story Telling) ชั้น ป.4-6 และ ชั้น ม.1-3 ได้เหรียญทอง

ต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ชั้น ป.4-6 ได้เหรียญเงิน

ต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ชั้น ม.1-3 ได้เหรียญทอง

สร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น2D ชั้น ม.1-3 ได้เหรียญเงิน

ค่ายุทธกีฬาบีบีกัน สร้างฝันสู่สังคม ครั้งที่3

วันที่ 6-8 ธันวาคม 2562 นักศึกษาชมรมบีบีกัน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดค่ายค่ายุทธกีฬาบีบีกัน สร้างฝันสู่สังคม ครั้งที่3 ขึ้น ณ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ได้มาพัฒนาสนามเด็กเล่น ถนนความรู้BBL พัฒนาทำความสะอาดรอบๆหมู่บ้าน และได้มอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียน ให้นักเรียนมีส่วนร่วมและชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาในครั้งนี้ไปพร้อมๆกัน

โครงการวิทยาศาสตร์สัญจรแบบบูรณาการ

วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี และภาคีเครือข่ายจากสวนสัตว์อุบล สมาคมการกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางมาจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สัญจรแบบบูรณาการ ณ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้เด็กนักเรียนที่อยู่ห่างไกลได้เรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยี ทำให้ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)และเครือข่ายโรงเรียนใกล้เคียง จำนวน 756 คน

มีกิจกรรมการเรียนรู้อาทิเช่น

  1. กิจกรรมดาราศาสตร์
  2. กิจกรรมสะเต็มศึกษา
  3. กิจกรรมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
  4. กิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 ฐาน  เป็นต้น

ในการนี้ขอขอบพระคุณนายวิชิต บุคำ ประธานกลุ่มCEO ฟากมูลกันทรารมย์ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่นำนักเรียนมาร่วมกิจกรรม ที่สำคัญขอขอบพระคุณคณะวิทยากรจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานีทุกท่านที่เดินทางมาให้ความรู้ในวันนี้

กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 26-27 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีทักษะทางด้านกีฬา รักในการเล่นกีฬาเพื่อห่างไกลยาเสพติด และเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

พิธีอำลาเกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ได้จัดพิธีอำลา ผู้เกษียณอายุราชการ คือ นายบพิตร บุญเฉลียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)

เจ้าภาพแข่งทักษะทางวิชาการ ปี 2562 (ระดับกลุ่มเครือข่าย CEOฟากมูลกันทรารมย์)

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ได้เป็นสนามแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่ 69 ระดับกลุ่มCEO ฟากมูลกันทรารมย์ ในกลุ่มสาระภาษาไทย สาระวิทยาศาสตร์(นักบินน้อย) และสาระคอมพิวเตอร์

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2562

โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) โดย ผู้อำนวยการบพิตร บุญเฉลียว ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๘๗ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒