กิจกรรมลูกเสือสำรอง ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2563

ประเมินโรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

เมื่อวันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิซิต บุคำ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการนายศิลปะชัย นันตโลหิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเนียม กรรมการ ที่ให้การตรวจเยี่ยม/ประเมินฯโรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ปี๒๕๖๔ พร้อมให้กำลังใจ และให้คำแนะนำกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดี โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สุรินทร์ แก้วมณี

เมื่อวันพุธ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศึกษาธิการภาค ๑๔ นายชุมศักดิ์ ชุมนุม รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ และคณะลงตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) โดยมีนายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๑ นายชัยณรงค์ อดทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ผู้นำชุมชน ผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอกันทรารมย์ คณะกรรมการสถานศึกษาิิครูและบุคลากรโรงเรียน ร่วมต้อนรับในครั้งนี้

https://www.facebook.com/nongwaengschool.sowanneewitthayakom

รับมอบเครื่องตัดหญ้าและปลาดุกเนื้อ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุกัญญาการเกษตร2018 ได้เดินทางมามอบ เครื่องตัดหญ้า  จำนวน  ๒  เครื่อง  เพื่อใช้ประโยชน์ภายในโรงเรียน  และปลาดุกเนื้อ เพื่อประกอบอาหารกลางวัน  จำนวน  ๒๐  กิโลกรัม  ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 

โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)   ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้  ขออาราธณาคุณพระศรีรัตนตรัย  โปรดอำนวยอวยพรให้ท่านและบุคลากรในสังกัดมีความสุข  เจริญด้วยจตุรพิธพร  อายุ  วรรณะ  สุขะ  พละ  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านในโอกาสต่อไป

https://www.facebook.com/nongwaengschool.sowanneewitthayakom

มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. -10.00 น. นายประสิทธิ์ ชนะนิล ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ในการมอบทุนการศึกษา นักเรียนทุนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) จำนวน 22 ทุนๆละ 1,000 บาท ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)

ฝึกอบรมทักษะชีวิตการว่ายน้ำโรงเรียนบ้านอีปาด ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)

วันพฤหัสบดีที่ 1  ตุลาคม  2563 นำโดย       ผอ.ธนพจน์  จำชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีปาด     ได้นำนักเรียนชั้น ป.4-6  จำนวน  13 คน   มาฝึกอบรมทักษะชีวิตการว่ายน้ำ  ตามโครงการป้องกันการช่วยเหลือเด็กจมน้ำ  ณ  สระว่ายน้ำโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)  โดยมีนายวัฒนา  บัวงาม  เป็นวิทยากรให้ความรู้และรุ่นพี่มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 3 คน มาเป็นพี่เลี้ยงในการอบรมครั้งนี้

คณะว่าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มาศึกษาดูงาน

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 คณะว่าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) โดยได้เดินดูบริบทภายในโรงเรียน และเดินเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในชั้นต่างๆ  ได้รับคำชมจากคณะศึกษาดูงานทุกท่านถือเป็นกำลังใจที่ดีต่อการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพต่อไป

อบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนนวัตกรรมองค์รวม (Holistic Education)

วัน 31 สิงหาคม –1 กันยายน  2563  วิทยากรจากโรงเรียนรุ่งอรุณและสถาบันอาศรมศิลป์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมนเทอร์ของนวัตกรรมองค์รวม ได้เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู  ซึ่งมีโรงเรียนแกนนำเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ทั้งหมด 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) โรงเรียนบ้านดอนข่า  โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง และโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ทั้งนี้เพื่อพัฒนาโรงเรียนไปสู่โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมอย่างมีคุณภาพต่อไป

ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมแบบองค์รวม (holistic edution) โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม  2563  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน  พร้อมด้วยผู้อำนวยการและประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาแบบองค์รวม (Holistic Education) ที่โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)  อำเภอราศีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  เพื่อศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้บูรณาการในวิชาต่างๆ  การพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวไปสู่โรงเรียนนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพต่อไป

พิธีเปิดห้อง COVER DANCE


วันอังคารที่ 18  สิงหาคม  2563  เวลา 16.30 น. ได้รับเกียรติจาก นายเสถียร  แหล่งหล้า  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) เป็นประธานในพิธีเปิดห้อง NWS COVER DANCE  เพื่อใช้เป็นห้องเรียนกิจกรรมเข้าจังหวะ  ใช้ห้องในการออกกำลังกายสำหรับนักเรียนที่สนใจได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  โดยมีคณะครูร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้