กิจกรรมพัฒนา

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง ได้พัฒนาบริบทโรงเรียน เติมแต่งสีสันอาคารเรียน ให้โรงเรียนน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน

การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์  นายสุรชาติ  ทอนศรี  พร้อมด้วย ท่านรองณํฐรดา  กานุวงศ์  ให้เกียรติเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน พร้อมให้กำลังใจและดูแลความเรียนร้อย…ตลอดการดำเนินกิจกรรม…

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ นายสุรชาติ  ทอนศรี พร้อมด้วยนางสาวณัฐรดา  กานุวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเนื่องในวันไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2560  เพื่อให้นักเรียนได้น้อมคารวะคุณครู และเพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีสืบไป

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปี2560

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2560 โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2560

 

กิจกรรมวันไหว้ครู ปี ๒๕๖๐

 

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐  โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  นายสุทิน  ไชยานุกูล  ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)   จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อสะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์  ความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ  และความละเอียดอ่อนทางจิตใจ ในกิจกรรมวันไหว้ครู

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

     

ทำบุญวันเกิด

นางไพลิน  สุขสาร  ประกอบอาชีพค้าขายอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้นางทองอินทร์  ศรีลาชัย พี่สาวและคณะญาติ จากบ้านคล้อ หมู่ 7 นำอาหาร ขนม ผลไม้ มาเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนเนื่องในโอกาสทำบุญวันเกิด                                                                                                              ทางโรงเรียนขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

ไพวัลย์  พิทักษ์เมธากุล  ผู้ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ “ดอกไม้จันท์เพื่อพ่อ”

โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า   ซีอีโอวังหิน 1 ได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรม การประดิษฐ์ดอกไม้จันท์เพื่อพ่อ  โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ท่านศิริพร  มะนู  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ มาเป็นวิทยากร  มี คุณครูสุวรรณศรี ธรรมแสง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  ครูและบุคลากร  จำนวน 12 ท่าน  และนักเรียน ป. 1-6  ได้ร่วมกิจกรรมเรียนรู้   “โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า มีเป้าหมายในการประดิษฐ์ดอกไม้จันท์ จำนวน 2500 ดอก ”  คุณครูสุวรรณศรี ธรรมแสง กล่าว

เสถียร  ลาโพธิ์ : ภาพ และเนื้่อหากิจกรรม

จัดกิจกรรมวันไหว้ครู

8  มิถุนายน  2560 โรงรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 โดยการนำของ ผอ.บุญเกิด  ทองสุข                จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560  และมอบทุนการศึกษา จำนวน  27 ทุน                    ทุนละ  500  บาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากท่านเจ้าคุณพระโพธิคุณวิเทศ  เจ้าอาวาส                   วัดพุทธวิหาร  กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี    ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่  226              จำนวน  10,000  บาท คุณครูปัญญาพร  สามสี จำนวน  1,500  บาท คุณครูอุบลวรรณ พันธ์งาม     จำนวน 1,000  บาท และ ผอ. อุดม  พืชศรี  (ข้าราชการบำนาญ) จำนวน 1,000  บาท                      รวม  13,500   บาท                                                                                                                             ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง

   

ไพวัลย์  พิทักษ์เมธากุล  ผู้ประชาสัมพันธ์

ไหว้ครู2560

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัวจัดกิจกรรมไหว้ครูเพื่อแสดงถึงความกตัญูญูต่อครูบาอาจารย์ และโอกาสเดียวกันนี้ทางโรงเรียนได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตครูผูลาออกจากราชการ นางดวงจันทร์ ประถมปัทมะ ครูชำนาญการพิเศษ