นิเทศติดตามการดำเนินการ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันอังคารที่ 4  สิงหาคม  2563 นายรังสฤษธิ์  บุญรอง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกาเขต ๑  พร้อมด้วยคณะ  ได้เดินทางมานิเทศติดตามการดำเนินการโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส   โคโรนา 2019  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและงานวิจัยของโรงเรียน  พร้อมด้วยตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนนักเรียน  และบริบทภายในโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563


วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 นำโดย ดร.ชัยณรงค์ อดทน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยขึ้น เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของภาษาไทย ตระหนักรักความเป็นไทยและอนุรักษ์ภาษาไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายไพบูลย์ สะอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เป็นประธานในพิธีเปิด และนายเสถียร แหล่งหล้า ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ ทางโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

สรุปการจัดการเรียน DLTV (18-31 พ.ค. 63)

สอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา2562 ด้วยข้อสอบมาตรฐาน

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ได้ดำเนินการสอบปลายปีของผู้เรียน  ปีการศึกษา 2562 ด้วยข้อสอบมาตรฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1,2   ขอขอบพระคุณท่าน ผอ.ศานิต  คำวงศ์ ประธานกลุ่ม ceo ฟากมูลกันทรารมย์ ที่มาเยี่ยมให้กำลังใจ ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ในครั้งนี้

เดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านหนองแวง (โสวรรณีวิทยาคม) ผู้กำกับลูกเสือได้พาลูกเสือสำรองเข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2562 ร่วมกับลูกเสือสำรองโรงเรียนบ้านหนามแท่ง และลูกเสือสำรองโรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)  ณ ค่ายลูกเสื่อชั่วคราวโรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

ทัศนศึกษา นักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2562 จ.กาญจนบุรี-จ.สุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครูโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)   ได้พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 27 คน เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ เขื่อนศรีนครินทร์ ทางรถไฟสายมรณะ ถ้ำกระแช  จังหวัดกาญจนบุรี หมู่บ้านมังกรสวรรค์  สวนสัตว์บึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี นักเรียนได้เรียนรู้ ณ แหล่งเรียนรู้เป็นประสบการณ์ตรง ทั้งได้ฝึกทักษะในการปฏิบัติตนในการเดินทางไกล การอยู่ร่วมกับผู้อื่น  จึงทำให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานและเดินทางกลับถึงสถานศึกษาโดยสวัสดิภาพ

สอบการอ่าน (RT) ป.1 ประจำปีการศึกษา 2562

   เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ได้ดำเนินการสอบ RT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 การสอบผ่านสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอขอบพระคุณท่าน ผอ.วิชิต  บุคำ ประธานกลุ่ม ceo ฟากมูลกันทรารมย์ ที่มาเยี่ยมให้กำลังใจสนามสอบโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ในครั้งนี้

อบรม “วัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง หลีกเลี่ยงจากยาเสพติด”

เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้เข้าร่วมอบรมโครงการ “วัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง หลีกเลี่ยงยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ 2562 วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง โรคเอดส์และการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง  มีความเข้าใจในพัฒนาการของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น รวมทั้งเสริมสร้างให้เห็นคุณค่าในตนเอง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง

ทัศนศึกษา ป.4-ม.2 ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครูพานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รวมทั้งสิ้น 178 คน ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ วัดภูมโนรมย์ จ.มุกดาหาร ตลาดอินโดจีน และวัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม จ.ร้อยเอ็ด เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเองในสถานที่จริง และได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างสนุกสนาน