คณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)

วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) นำโดย นายไพบูลย์ สะอาด ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายชัยณรงค์ อดทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) คณะผู้บริหารกลุ่มหนองแก้วหนองแวง คณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียนทุกคน ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะว่าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เดินทางมาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ซึ่งสพป.ศรีสะเกษเขต 1 ได้ให้ความไว้วางใจให้โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ให้คณะมาศึกษาดูงานก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เปิดโอกาศให้เด็กกล้าแสดงออก เด็กทุกชั้นมีการแสดง มีกิจกรรมมากมายให้เข้าร่วม ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณขนม รางวัลจากผู้ปกครองทุกท่าน ที่ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

สวัสดีปีใหม่ น.ว.ส. 2563

วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ได้จัดกิจกรรมแลกของขวัญ สวัสดีปีใหม่ 2563 ปีหนูทอง เล่นเกมส์ จับฉลากและรับประทานอาหารร่วมกันในแต่ละช่วงชั้น อย่างสนุกสนาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ กิจกรรมการแข่งขัน 6 รายการ ได้แก่

ร้องเพลงสากลชาย ม.1-3 ได้เหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ1)

เล่านิทาน (Story Telling) ชั้น ป.4-6 และ ชั้น ม.1-3 ได้เหรียญทอง

ต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ชั้น ป.4-6 ได้เหรียญเงิน

ต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ชั้น ม.1-3 ได้เหรียญทอง

สร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น2D ชั้น ม.1-3 ได้เหรียญเงิน

ค่ายุทธกีฬาบีบีกัน สร้างฝันสู่สังคม ครั้งที่3

วันที่ 6-8 ธันวาคม 2562 นักศึกษาชมรมบีบีกัน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดค่ายค่ายุทธกีฬาบีบีกัน สร้างฝันสู่สังคม ครั้งที่3 ขึ้น ณ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ได้มาพัฒนาสนามเด็กเล่น ถนนความรู้BBL พัฒนาทำความสะอาดรอบๆหมู่บ้าน และได้มอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียน ให้นักเรียนมีส่วนร่วมและชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาในครั้งนี้ไปพร้อมๆกัน

โครงการวิทยาศาสตร์สัญจรแบบบูรณาการ

วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี และภาคีเครือข่ายจากสวนสัตว์อุบล สมาคมการกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางมาจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สัญจรแบบบูรณาการ ณ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้เด็กนักเรียนที่อยู่ห่างไกลได้เรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยี ทำให้ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)และเครือข่ายโรงเรียนใกล้เคียง จำนวน 756 คน

มีกิจกรรมการเรียนรู้อาทิเช่น

  1. กิจกรรมดาราศาสตร์
  2. กิจกรรมสะเต็มศึกษา
  3. กิจกรรมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
  4. กิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 ฐาน  เป็นต้น

ในการนี้ขอขอบพระคุณนายวิชิต บุคำ ประธานกลุ่มCEO ฟากมูลกันทรารมย์ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่นำนักเรียนมาร่วมกิจกรรม ที่สำคัญขอขอบพระคุณคณะวิทยากรจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานีทุกท่านที่เดินทางมาให้ความรู้ในวันนี้

กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 26-27 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีทักษะทางด้านกีฬา รักในการเล่นกีฬาเพื่อห่างไกลยาเสพติด และเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านเวาะ

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านเวาะ ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา2562 ขึ้น เพื่อให้คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเวาะ

อบรมเชิงปฏิบัติการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน(สนุกKidsสนุกCodeกับKidBright)

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน(สนุกKidsสนุกCodeกับKidBright) ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทุกคน เพื่อที่จะได้นำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนต่อไป

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและกิจกรรมวันเข้าพรรษา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) คณะครูพร้อมด้วยนักเรียนได้ทำกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดบ้านหนองแวงและวัดป่าบ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ