วันศุกร์ที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนบ้านหนองไฮ เข้าร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 cและจัดนิทรรศการผลการดำเนินงาน ณ โรงแรมเนวดา คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี

โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี
อบรมคุณธรรมแก่นักเรียน
ร่วมกันทำความสะอาดบริเวรโรงเรียน

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา 1/2562 โรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง

กิิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา2562 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 13/06/2562

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและมอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงเรียนบ้านบูรพา ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ นำโดยนายชวิศ จิตดี ผู้อำนวยการ

โรงเรียนบ้านบูรพา พร้อมคณะครู ได้ประชุมชี้แจ้งผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดเรียน และมอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ตาม

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา

2562

พยุห์แข็งแกร่งโดยเจนใหม่ (Phayu Strong By New Gen )

กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน

โรงเรียนบ้านน้ำคำ โดย นายวีระ  ศิริดำ  ผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน เมื่อวันที่ 8  มิถุนายน  2561

การเดินรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 บ้านโนนดู่

เมื่อวันที่ 12  กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านโนนดู่ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนผู้นำชุมชน อสม.สาธารณสุขอำเภอโนนคูณ ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 บ้านโนนดู่ โดยมีนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครู อสม.ผู้นำชุมชนเข้ารวม  150 คน

กิจกรรมไหว้ครู ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ณ ห้องประชุมโรงเรียน โดยมี นายอรุณโรจน์  วันเลิศ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี

สืบสานประเพณีสงกรานต์

๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี รดน้ำขอพรเนื่องในวันประเพณีสงกรานต์ “เทศกาลปีใหม่ไทย”