โรงเรียนบ้านหนองได้นำนักเรียนชั้น ป.6 เข้าร่วมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET

ชั้นประถมศึกษาปีที 6 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนกลุ่มตำบลเมืองน้อยและอิปาด
ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2561

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2/2561 โรงเรียนบ้านหนองเทา

โรงเรียนบ้านหนองเทา ได้มีการจัดการเรียนการสอน โดยให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และรับทราบนโยบาย ระเบียบข้อปฏิบัติข้อมูลข่าวสารต่างๆ   ของโรงเรียน โดยการจัดประชุมผู้ปกครองการประชุมผู้ปกครอง เพราะเป็นวันที่ผู้ปกครองจะได้รับทราบเกี่ยวกับพัฒนาการของลูกทั้งในด้านการเรียนและพฤติกรรมจากคุณครูประจำชั้น รวมถึงนโยบายในภาพรวมของโรงเรียน

      

      

     

การตรวจสุขภาพโรงเรียนบ้านหนองเทา

การตรวจสุขภาพ เป็นการป้องกันโรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว ขอบคุณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองน้อย วันศุกร์ที่  7 ธันวาคม 2561

       

       

       

       

       

       

       

       

       

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ โรงเรียนในตำบลเมืองน้อย 16-17 กุมภาพันธ์ 2560

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือตำบลเมืองน้อย ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านเมืองน้อย