มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

         วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนบ้านสว่าง นำโด …

การนิเทศการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนบ้านสว่าง นำโดยท่านผู้อ …

นักเรียนรับวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1

         วันที่ 29 ตุลาคม 2564 โรงเรียนบ้านสว่าง นำโดยท …

การประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 โรงเรียนบ้านสว่าง นำโดยท่านผู้อำน …

รร.บ้านกระหวันโนนเจริญ ขอขอบพระคุณ นายอดิศร สังข์แก้ว ผอ.รร.บ้านตำแยฯ ประธานกลุ่ม CEO พยุห์ นางทอปัด บุษบงก์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.1 นางกุลจิรา ไตรภูมิ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ สพป.ศก.1 และ นางสาวอิษยา พรมสามสี ผอ.รร.บ้านร่องสะอาด ที่ได้มาเยี่ยมชม นิเทศ ติดตามและให้กำลังใจ ความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของโรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญ ในวันนี้ค่ะ

การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 คณะครูบุคลากรทางการศึกษา …

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

รับการนิเทศ ติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

การอบรมแนวคิดการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กผ่านกระบวนการหลักสูตรการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพ