กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 26-27 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีทักษะทางด้านกีฬา รักในการเล่นกีฬาเพื่อห่างไกลยาเสพติด และเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

ประชุมการเตรียมพร้อมด้านการเรียนการสอน

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ได้ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาต่อไป

พิธีอำลาเกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ได้จัดพิธีอำลา ผู้เกษียณอายุราชการ คือ นายบพิตร บุญเฉลียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)

การอบรมนักเรียน แกนนำโครงการส่งเสริมสุขภาพเครือข่ายทุ่งเทินโมเดล วันที่ 27 ก.ย.62 ณ รพ.สต.บ้านพันลำ

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนบ้านพันลำ ได้จัดพิธีอำลาครูผู้เกษียณอายุราชการ คือ นายสมเดช หอ่คำ

วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

วันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านเปือย นำโดยท่านผอ.พงษ์นรินทร์ อาธิบุตร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะกรรมการที่ปรึกษา และผู้ปกครองได้จัดงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ  คุณครูแสวง พิมพ์ศรี คุณครูวาริยา ปัญณารัตน์ เพื่อเป็นการแสดงความยินดียกย่องเชิดชูเกียรติท่าน ที่ได้ปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนบ้านแสงใหญ่ (คุรุราษฎร์บำรุง) ได้จัดพิธีอำลาครูผู้เกษียณอายุราชการ คือ นายเสถียร แหล่งหล้า และนายเดชะ ทัดเทียม

โรงเรียนบ้านเปือย อำเภอเมืองฯ มอบทุนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 10.00-11.00 น. นำโดย นายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือย พร้อมทั้งคณะครู ได้ทำการมอบทุน กสศ. โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษให้กับนักเรียน จำนวน 33 คน
ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านเปือย

งานแสดงมุฑิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา ได้จัดงานแสดงมุฑิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ นำทีมโดยท่านผอ.เศรษฐโชค บุญเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทาพร้อมกับคณะครูและบุคคลากรโรงเรียนได้ช่วยกันจัดงานแสดงมุฑิตาจิตให้กับคุณครูดวงพร  ศิริศิลป์