กิจกรรมวันวชิราวุธ

โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงได้จัดกิจกรรมวันวชิราวุธ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือไทย โดยมีนายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง เป็นประธาน

โรงเรียนนำเสนอผลงาน สปล 60

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ นำผลจากการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เข้าเสนอต่อมูลนิธิสถิรคุณ เพื่อรับรางวัล สถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2560 ระดับชาติ ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ หลักสี่ กทม. ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

กลุ่มเครื่อข่ายโรงเรียนตำบลตำแยอำเภอพยุห์ จัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ สนามโรงเรียนบ้านขนวนจานสามัคคี โดยมีนายสุวิชญาณ พงษ์เกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนวนจานสามัคคี เป็นประธาน

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2560

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2560 เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน แจ้งผลการเรียน ในภาคเรียนที่ผ่านมาให้ผู้ปกครองทราบ

การจัดกิจกรรมวันวชิราวุธ

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งจัดกิจกรรม เนื่องในวันวชิราวุธ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือไทย

การจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (รอบที่ 3)

เมื่อวันที่ 30 /พย./2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป อำเภอวังหิน ได้กำหนดจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรให้กับผู้ลงทะเบียนตามโครงการฯ จำนวน 700 ราย ณ หอประชุมอำเภอวังหิน โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า อ.วังหิน นำโดยท่านผอ.เสถียร ลาโพธิ์ และคณะครูบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมรับสิ่งของพระราชทานตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ครั้งนี้ด้วย

อุไรภรณ์ บุตะเคียน           รายงาน 

ส่งว่าที่ร้อยตรีสัตพน คำแดง

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ว่าที่ร้อยตรีสัตพน คำแดง ตำแหน่ง พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี อำลานักเรียนเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ ผู้อำนวยการสมยศ สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมเดินทางไปส่งว่าที่ร้อยตรีสัตพน คำแดง และได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นจากผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ ขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย