กิจกรรมทดสอบการเดินทางไกลของลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมการเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)

เข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านโนนคูณ อ.ยางชุมน้อย

เข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี  โรงเรียนบ้านโนนคูณ  อ.ยางชุมน้อย ปีการศึกษา 2559

คุณแม่ชีประนอม แซ่ลิ้มเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์และวันที่ 1 มีนาคม 2560 คุณแม่ชีประนอม  แซ่ลิ้ม วัดบ้านแวง เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนและครอบครัวคุณแม่สีใคร  บัวจูมนำขนมทองม้วนและนมกล่องมาแจกนักเรียน ทางโรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสงกราบขอขอบพระคุณท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

การสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งได้ดำเนินการสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 โรงเรียนได้ดำเนินการสอบดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณท่าน ศน.มงคล กำจร ที่มาเยี่ยมให้กำลังใจสนามสอบโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

กิจกรรมลูกเสือ59 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านคอนกาม

เมื่อวันที่ 22-24 มกราคม 2560 โรงเรียนบ้านคอนกาม ได้จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หลากหลายกิจกรรม ดังแฟ้มภาพ

ณ ค่ายลูกเสือสะบายดี

โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ได้นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ไปอยู่ค่ายลูกเสือสะบายดี ที่อำเภอกันทราลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2560

 

ดำเนินการสอบ

โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี  ดำเนินการจัดสอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 ในระดับชั้น ป.2 ,ป.4 ,ป.5, ม.1 และม.2

การสอบการอ่าน การเขียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4

  1. เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งได้ดำเนินการสอบการอ่าน การเขียน นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การพัฒนาบริบทโรงเรียน โดยการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อพัฒนาบริบทโรงเรียน โดยให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ส่งผลให้โรงเรียนมีบริบท บรรยากาศ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน อ่านเพิ่มเติม การพัฒนาบริบทโรงเรียน โดยการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้