ปัจฉิมนิเทศ และบัณฑิตน้อย

เมื่อวันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๒  โรงเรียนบ้านเปือย  ตำบลคูซอด  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  นำโดยท่านผอ.พงษ์นรินทร์  อาธิบุตร , คุณครูแสวง พิมพ์ศรี , คุณครูวาริยา ปัญณารัตน์ , คุณครูปัทมา พิมพ์ศรี , คุณครูณัฐวุฒิ ศิลาโชติ , คุณครูขวัญกาญดา บุตรงาม , คุณครู จรินทร นาสารีย์  คณะกรรมการสถานศึกษา ที่ปรึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และบัณฑิตน้อย

เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักเห็นถึงคุณค่าตนเองและสถาบัน  นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  ก่อนที่จะจบการศึกษา 
และมีแนวทางในการดำเนินชีวิตในการเรียนรู้ในระดับชั้นต่อไป

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อวันที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๒  โรงเรียนบ้านเปือย  ตำบลคูซอด  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  นำโดยท่านผอ.พงษ์นรินทร์  อาธิบุตร , คุณครูแสวง พิมพ์ศรี , คุณครูวาริยา ปัญณารัตน์ , คุณครูปัทมา พิมพ์ศรี , คุณครูณัฐวุฒิ ศิลาโชติ , คุณครูขวัญกาญดา บุตรงาม , คุณครู จรินทร นาสารีย์  บุคลากรทางการศึกษา  และรับความร่วมมือจาก
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) คุณแม่สวาท เพชรรินทร์ คุณแม่เกียรติ พรหมมา ได้นำเดินทางไปยังสวนดอกไม้บ้านตาติด แก่งสะพือ วัดดอนธาตุ วัดถ้ำคูหาสวรรค์ วัดโขงเจียม เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

จ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 2/61

เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านเปือย นำโดยนายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือย และคุณครูแสวง พิมพ์ศรี, คุณครูวาริยา ปัญณารัตน์, คุณครูปัทมา พิมพ์ศรี ,คุณครูณัฐวุฒิ ศิลาโชติ ,คุณครูขวัญกาญดา บุตรงาม ,คุณครู จรินทร นาสารีย์ ได้จ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 2/61ให้ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 79 คน

กิจกรรม 6 สัปดาห์ ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส.

โรงเรียนบ้านเปือย นำโดยนายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือย และคุณครูแสวง พิมพ์ศรี, คุณครูวาริยา ปัญณารัตน์, คุณครูปัทมา พิมพ์ศรี ,คุณครูณัฐวุฒิ ศิลาโชติ ,คุณครูขวัญกาญดา บุตรงาม ,คุณครูจรินทร นาสารีย์ และนักศึกษาฝึกประสบรณ์วิชาชีพครู จัดกิจกรรมสัปดาห์ ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. เพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทั้งในโรงเรียนและชุมชน ใน 6 สัปดาห์ เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้ไปให้ครอบครัว เพื่อนบ้าน และคนในชุมชนของตนเองได้ ซึ่งจะทำให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง ส.ส. โดยออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ

เลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนบ้านเปือย ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โรงเรียนบ้านเปือย ตำบลคูซอด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นำโดย ท่านผู้อำนวยการพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สภานักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้จัดการเลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ ที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โดยได้รับความร่วมมือจากนักเรียนโรงเรียนบ้านเปือยทุกคน

ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์

เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านเปือยนำโดย นายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบเงินอุดหนุนนักเรียนอยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ได้จ่ายเงินงวดที่ 2 ให้กับผู้ปกครองนักเรียน จำนวน ๑๑ คน


วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านเปือยนำโดย นายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ประชุมพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกรายการหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี  ๑๕  ปี

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มเมืองพระธาตุเรืองรอง ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านคูซอด 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2562

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

โรงเรียนบ้านเปือย นำโดย นายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จำนวน 25 คน ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี

กิจกรรมส่งเสริมประเพณีทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒โรงเรียนบ้านเปือย นำโดย นายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา  อันจะเป็นการทำนุบำรุงอายุพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป  ณ วัดสว่างอารมณ์ (วัดบ้านเปือย)

ผ้าป่าข้าวเปลือกโรงเรียนบ้านเปือย

ในวันเสาร์ ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านเปือยนำโดย นายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือย คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ที่ปรึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ได้จัดทำผ้าป่าข้าวเปลือกโรงเรียน โดยมีมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาข้าวเปลือกสำหรับสี และหุง ให้นักเรียนได้ รับประทานข้าวสวยร้อน ๆ และได้รับการสนับสนุนจาก คณะกรรมการสถานศึกษา ที่ปรึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านเปือย ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

โรงเรียนบ้านเปือย ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ลูกเสือ – เนตรนารี

ในวันพุธ ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านเปือย นำโดย นายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือย และคณะครู ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ลูกเสือ – เนตรนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า