ประชุมเชิงปฏิบัติการ การคัดกรองนักเรียนยากจน

กลุ่ม CEO เมืองศรีลำดวน ประชุมเชิงปฏิบัติการ การคัดกรองนักเรียนยากจน DMC Shoolmis ณ.โรงเรียนบ้านโนนแกด

การปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) จัดกิจกรรมปัจฉิมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคัดกรองนักเรียน

โรงเรียนบ้านโพนข่าฯเป็นศูนย์ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคัดกรองนักเรียนกลุ่มCEOเมืองสวนสมเด็จ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560

รับฟังคำชี้แจงการคัดกรองนักเรียนยากจน

อ่านเพิ่มเติม รับฟังคำชี้แจงการคัดกรองนักเรียนยากจน

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา “ด้วยความยินดียิ่ง”  ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ที่ ๙๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ประเมิน ๔ ด้าน ดังนี้ 

– ด้านคุณภาพของนักเรียน
– ด้านคุณภาพของครู
– ด้านคุณภาพผู้บริหารโรงเรียนและด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
และคณะกรรมการประเมินดังนี้
นายสำเริง  สำนักนิตย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูบ
นางสาวศันธนีย์  โคตรวงศ์  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
นายวัฒนะ  ทองสุ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบาย
นายสมหวัง  อัมภรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง/ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการอำเภอน้ำเกลี้ยง
นายสุเทพ  ศรบุญทอง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

รับมอบพระพุทธรูป

นายบุญเกิด  ทองสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 และคณะครูรับมอบพระพุทธรูปแกะสลักหินทราย  ซึ่งท่านเจ้าคุณพระโพธิคุณวิเทศ  เจัาอาวาสวัดพุทธวิหาร  กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 ได้มอบในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อแท่ง  สุพิศ  คุณพ่อของท่านเจ้าคุณพระโพธิคุณวิเทศ  เพื่อนำมาประดิษฐานที่หอพระทางเข้าโรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226

จัดอบรมข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

นายบุญเกิด  ทองสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 และคณะครู  เป็นเจ้าภาพสถานที่จัดอบรมข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ให้แก่คณะครูผู้รับผิดชอบงานข้อมูล DMC  และ  schoolmis  ของกลุ่ม CEO  ทักษิณกันทรารมย์  ที่ห้องประชุมสภานักเรียนโรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226  โดยทีมงานวิทยากรจาก สพป.ศก.1 นางสาวสิตา  โค้วคูณกูล  นายทวีศักดิ์  ธรรมวันนา  และนางสมคิด  เหล่านอก