ด้วยโรงเรียนบ้านพันลำ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กทุ่งเทิน ประชุม ปรึกษาหารือ การจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2462