การทำบุญถวายสังฆทานช่วงเข้าพรรษา

โรงเรียนบ้านสว่าง นำโดย ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้นำนักเรียนไปทำบุญถวายสังฆทาน ณ  วัดป่าใต้พัฒนา  ซึ่งเป็นวัดในเขตบริการหมู่บ้านของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกที่ดี เห็นแบบอย่างประเพณีที่ดีงาม

กิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานช่วงเข้าพรรษา

โรงเรียนบ้านสว่าง นำโดย ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้นำนักเรียนไปทำบุญถวายสังฆทาน ณ  วัดป่าดงมี่  ซึ่งเป็นวัดในเขตบริการหมู่บ้านของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกที่ดี เห็นแบบอย่างประเพณีที่ดีงาม

 

 

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม ซ่อมแซมโต๊ะอาหาร วันที่ 29 กันยายน 2561

วันที่ 29 กันยายน 2561 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม ได้ซ่อมแซมโต๊ะที่ใช้สำหรับรับประทานอาหารของนักเรียน โดยการซ่อมแซมโต๊ะ ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา ชาวบ้าน มาช่วยในการซ่อมแซมจนแล้วเสร็จ

โครงการอบรมให้ความรู้การกำจัดขยะเพื่อป้องกันโรคในโรงเรียนและชุมชน

  1. ในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านนาดีได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้การกำจัดขยะเพื่อป้องกันโรคในโรงเรียนและชุมชน แก่บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน และชาวบ้าน บ้านนาดี 

ที่ 25 ก.ย. 2561 ทางโรงเรียนบ้านนาดได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 คือ คุณครูชาลี ดรุณศรี ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านนาดี  เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ครูผู้เกษียณและสร้างความรักความผูกพันธ์ในสถาบัน  ในนามคณะครูโรงเรียนบ้านนาดี ขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้

งานแสดงมุทิตาจิตข้าราชการเกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๑

๒๙ กันยายน ๒๕๖๑  ดร.สมชาย  ทวีทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเตย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา  ร่วมกันจัดงานแสดงมุทิตาจิตข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๑ คือ นางรัชนิกร  พุ่มไม้ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ นางสุพัฒน์  ไชยสิทธิ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  การจัดแสดงมุทิตาจิตเป็นไปด้วยความอบอุ่น ด้วยแรงรัก แรงศรัทธา คุณครูทั้ง ๒ ท่าน  และขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน อาทิเช่น ท่านฉลองชัย  สมศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์  ผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่ม CEO พยุห์ ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน   พร้อมนี้ขอขอบคุณสำหรับการแสดงของนักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มแม่บ้านรักสุขภาพบ้านหนองเตย ในการนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเตยขอกราบขอบพระคุณทุกทุกท่านมา ณ ที่นี้