มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา คณะครูและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงและมอบงบประมาณให้กับโรงเรียนจำนวน 5,000 บาท

พระอธิทารวิชัย วิชโย เจ้าอาวาสวัดน้ำคำ พร้อมคณะเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนและมอบปัจจัยให้โรงเรียน

พระอธิทารวิชัย วิชโย เจ้าอาวาสวัดน้ำคำ ร่วมกับพระอธิทารไฉน สิริปัณโญ เจ้าอาวาสวัดโพนแดง และพระอธิทารสุวิทย์ กิตติภัทโทเจ้าอาวาสวัดหนองแคน ได้ให้ความเมตตาเดินทางมาเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน และมอบปัจจัยจำนวน 2,000 บาทเพื่อพัฒนาโรงเรียนคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ วัดน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

1117

ประชาสัมพันธ์โครงการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษา”การจัดงานทอดผ้าป่าข้าวเปลือก”

โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา ได้จัดงานทอดผ้าป่าข้าวเปลือก เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ได้รับบริจาคข้าวเปลือกจำนวน ๔๙,๓๙๗ บาท ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ในการจัดงานครั้งนี้ ทางโรงเรียนจะนำไปก่อสร้างอาคารให้เสร็จสมบูรณ์ ให้สะอาด น่าอยู่ น่าเรียนต่อไป