กิจกรรมวันมาฆะบูชา 10 ก.พ.60 โรงเรียนบ้านคูบ

กิจกรรมวันครู 2560 CEO น้ำเกลี้ยง

http://bankoob.ac.th/news-detail_1410_208545

การสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nationnal Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ในวันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๐

ชมรมคนรักแม่ และชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านปลาข่อ ได้มามอบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์่เพื่อการศึกษา จำนวน 20 เครื่อง ให้กับโรงเรียนบ้านปลาข่อ

วันที่ 2-3 มีนาคม 2560 ได้มีชมรมคนรักแม่ และชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านปลาข่อ ได้มามอบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์่เพื่อการศึกษา จำนวน 20 เครื่อง ให้กับโรงเรียนบ้านปลาข่อ         อำเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านปลาข่อ ขอขอบคุณชมรมคนรักแม่ และชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านปลาข่อ เป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดกิจกรรมดีๆ เพื่อนักเรียน และเพื่อการศึกษาในครั้งนี้

การจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านสร้างหว้า

วันที่ 3 มีนาคม 2560  โรงเรียนบ้านสร้างหว้า อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2559  ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือจนทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

 

9   

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองและยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

วันที่ 1 มีนาคม 2560  ผอ.สุรชาติ  ทอนศรี  ท่านรองณัฐรดา  กานุวงศ์  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองและยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-3 ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือจนทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก นำโดย ผอ.อนุศักดิ์  พันธ์งาม ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ พร้อมคณะครูและนักเรียน รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

คณะกรรมการประเมิน โดย นายอำไพ บุญสาร ประธานคณะกรรมการ   และคณะกรรมการสาธารณสุขอำเภอพยุห์

การจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นายสมพร อินทา และคณะครู-บุคลากรฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือสำรอง ณ บริเวณค่ายลูกเสือชั่วคราวท่าเสียวแม่น้ำมูล บ้านโนนสัง ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ซึ่งศักยภาพทางกาย สติปัญญา สังคม จิตใจและศีลธรรมให้แก่เยาวชนเป็นรายบุคคล และเพื่อให้เขาเป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ ในฐานะที่เป็นสมาชิกของชุมชนในท้องถิ่นในชาติซึ่งมีฐานกิจกรรมต่างๆในการแสดงออกซึ่งศักยภาพของแต่ละบุคคลและเพิ่มพูนประสบการณ์ในด้านต่างๆ

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐  นายสุวัลลภ  อินทะแสง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เส้นทางจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลอง) จังหวัดร้อยเอ็ด

กิจกรรมทดสอบการเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙