โครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม เฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2560 โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง CEO น้ำเกลี้ยง ได้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม เฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งจัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ ณ วัดสว่างวารีรัตนา อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 20 ก.พ. 2560 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการผู้บริหารสถานศึกษา

  1. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1 และคณะได้ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง อ.เมือง จ. ศรีสะเกษ

การจัดงานบุญประเพณีกุ้มข้าวใหญ่และสืบสานภูมิปัญหาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๑-๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)ได้จัดงานบุญประเพณีกุ้มข้าวใหญ่และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อระดมทรัพยากรใช้ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

๑.ผู้ปกครองในเขตบริการและนอกเขตบริการ บริจาค จำนวนเงิน ๕๕,๒๖๔.๐๐ บาท ข้าวเปลือก ๑๔,๙๒๔  กิโลกรัม

๒.คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน บริจาค จำนวนเงิน ๗๖,๖๔๘.๐๐ บาท

๓.รับบริจาคทั่วไป จำนวนเงิน ๕๓,๖๒๙.๐๐ บาท

๔.จำหน่ายข้าวเปลือก จำนวนเงิน ๑๒๘,๗๒๐.๐๐ บาท

๕.จำหน่ายหอมจำนวนเงิน ๒,๒๙๗.๐๐ บาท

รวมรายรับทั้งสิ้น  ๓๑๖,๕๕๘.๐๐ บาท รวมรายรับทั้งสิ้น ๕๓,๗๘๔.๐๐ บาท คงเหลือยอดสุทธิ ๒๖๒,๗๗๔.๐๐ บาท(สองแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)

โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ในวันพุธ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง

ปิดการเตรียมความพร้อม

เมื่อบ่ายวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้เดินทางมาเป็นประธานพิธีปิดการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET, NT ของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนตำบลซำ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ มกราคม – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลซำ ณ โรงเรียนบ้านซำโพธิ์

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ โรงเรียนในตำบลเมืองน้อย 16-17 กุมภาพันธ์ 2560

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือตำบลเมืองน้อย ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านเมืองน้อย

วันที่ 28 ธ.ค.2559 เข้าร่วมเมืองหลวงพ่อโตเกมส์

  1. วันที่ 28 ธ.ค. 2559 นายดำรงค์ คันทรง
    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงพน้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและพิธีเปิด เมืองหลวงพ่อโตเกมส์ ณ โรงเรียนมหาราช 3 ทางโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะและมี่การต้อนรับดีมากค่ะ

วันที่ 9 ก.พ. 2560 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญกลุ่ม

วันที่ 9 ก.พ.2560 นายดำรงค์ คันทรง
ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ได้นำนักเรียนชั้นป.5-6 ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ กลุ่มเมืองหลวงพ่อโต ณ โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค

วันที่ 17 ก.พ. 2560 กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง

วันที่ 17 ก.พ.2560 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ทุ่งเทินโมเดล

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ทุ่งเทินโมเดล จัดเตรียมแปลงปลูกผัก เพื่ออาหารกลางวัน และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ของนักเรียนและชุมชน